Kuiva jauhe - Ylimääräiset käteisvarat investointeihin tai keskustaan

Kuivajauhe viittaa käteisvaroihin, jotka corporations Corporation Corporation on oikeushenkilö, jonka yksityishenkilöt, osakkeenomistajat tai osakkeenomistajat ovat perustaneet voittoa varten. Yritykset voivat tehdä sopimuksia, nostaa kanne ja nostaa kanne, omistaa omaisuuttaan, maksaa liittovaltion ja osavaltion veroja ja lainata rahaa rahoituslaitoksilta. ja pääomasijoitusrahastot Yksityiset pääomarahastot Pääomasijoitusrahastot ovat pääomasijoituksia, jotka sijoitetaan yrityksiin, jotka tarjoavat mahdollisuuden korkeaan tuottoon. Heillä on kiinteät mahdollisuudet käyttää, kun houkutteleva sijoitusmahdollisuus syntyy, tai laskusuhdanteen voittamiseksi. Käteisvarat antavat haltijoilleen edun muihin yrityksiin nähden, jotka eivät pidä varantoja, koska niitä voidaan käyttää mahdollisuuksien hyödyntämiseen tai auttamaan heitä täyttämään velkasitoumukset Lainan kustannukset Lainan kustannuksella tarkoitetaan tuottoa, jonka yritys antaa velallisilleen. velkojat. Velan kustannuksia käytetään WACC-laskelmissa arvostusanalyyseihin. kun ne erääntyvät. Suurin osa organisaatioista, erityisesti riskipääomasijoittajat, riskipääoma Riskipääoma on rahoitusmuoto, joka tarjoaa varoja varhaisessa vaiheessa oleville, kehittyville yrityksille, joilla on suuri kasvupotentiaali, vastineeksi omasta pääomasta tai omistusosuudesta. Pääomasijoittajat ottavat riskin sijoittamisesta startup-yrityksiin toivoen, että ne ansaitsevat merkittävää tuottoa, kun yritykset menestyvät. ja pääomasijoitusrahastot ylläpitävät kuivajauhetta odottaessaan vaikeita taloudellisia aikoja.

Kuiva pulveri

Historia ja nykyinen käyttö

Termi "kuiva jauhe" on peräisin muinaisista päivistä sotilaallisissa taisteluissa, kun sotilaat käyttivät kuivajauhetta aseissaan ja tykeissään. Sotilaiden oli pidettävä se kuivana, jotta se toimisi tehokkaasti sodan aikana. Termiä käytetään nyt erilaisissa yhteyksissä. Esimerkiksi yritysympäristössä kuivajauhe viittaa kassavaroihin, jotka organisaatiot varaavat vuosittain vuotuisista tuloista odottaessaan tulevia ankaria olosuhteita. Sijoittajilla kuivajauhe viittaa likvideihin varoihin ja kassavaroihin, jotka sijoittajat sijoittavat sijoitustarkoituksiin. Fuusioissa ja yritysostoissa termi viittaa pääoman määrään, joka on taloudellisten ostajien käytettävissä kohdeyrityksiin sijoittamiseen, strategisiin yritysostoihin ja lisäostoihin.

Kuivan jauheen edut

Kuivan jauheen ylläpito asettaa yrityksille edun kilpailijoihinsa nähden, joilla saattaa olla vähemmän kassavaroja. Esimerkiksi, jos yrityksen omistaja ennustaa markkinoiden olevan myrskyisä seuraavien kuuden kuukauden aikana, hän voi pitää yllä puskuripääomaa kuukausittaisten toimintakulujen maksamiseen kauden aikana. Jos vastaavat yritykset eivät pidä käteisvaroja, ne eivät välttämättä pysty täyttämään velvoitteitaan ja ne voidaan joutua sulkemaan myymälä. Vastaavasti, jos sijoittaja odottaa listautumisantia, julkinen listautumisanti (IPO) on ensimmäinen yrityksen liikkeeseen laskemien osakkeiden myynti yleisölle. Ennen listautumisantia yritys katsotaan yksityiseksi yritykseksi, jolla on yleensä pieni määrä sijoittajia (perustajia, ystäviä, perhe- ja yrityssijoittajia, kuten pääomasijoittajia tai enkelisijoittajia). Opi, mitä listautumisanti on markkinoiden saama, hän voi pitää pääomaa käytettävissä tarjotakseen lisärahoitusta salkkuunsa tarvittaessa.

Kuiva jauhe yritysympäristössä

Organisaatioilla on usein kiireellisiä varoja uusien kustannusten rahoittamiseen ja velkojen maksamiseen. Likvidin pääoman, kuten kassavarojen ja lyhytaikaisten varojen puuttuessa organisaatio ei ehkä pysty rahoittamaan käyttöpääoman tarvetta. Jos taloudessa tapahtuu äkillinen laskusuhdanne, yritys ei ehkä pysty myymään epälikvidejä varojaan välittömästi kuukausittaisten toimintakustannustensa maksamiseksi. Riittävän kuivajauheen pitäminen voi pitää yrityksen pinnalla taloudellisten vaikeuksien aikana.

Korkean kuivajauheen pitäminen antaa yrityksille edun neuvotellessaan luottolimiiteistä. Lainaa yrityksille rahoituslaitokset arvioivat yrityksen kykyä täyttää velkasitoumukset tulevaisuudessa, jopa taloudellisten vaikeuksien aikana. Jos yrityksellä on riittävästi kuivajauhetta, pankki voi olla valmis maksamaan sille tarvitsemansa luottolimiitit. Kuitenkin, jos kuivajauhetta on riittämätöntä tai yritys on käyttänyt käteisvaransa loppuun, pankki voi olla epäröivä tarjoamaan yritykselle lainoja. Jos rahoituslaitoksen on annettava lainaa tällaiselle yritykselle, korkojen on oltava riittävän rangaistavia kattamaan maksukyvyttömyysriski.

Korkea kuivajauheen määrä suojaa myös yritystä, kun se ennakoi tuotteidensa ja palvelujensa kysynnän laskevan. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen kokonaistuotot ja siten myös nettotulot laskevat. Yhtiö tarvitsee lisärahoitusta markkinointi-, jakelu- ja tuotantokustannustensa kattamiseksi. Rahoitus voi tulla joko kertyneistä kassavaroista tai sen likvidien varojen myynnistä.

Yrityksillä ei pitäisi olla ylimääräisiä varantoja, koska se heikentää niiden kykyä laajentua. Sen sijaan heidän on löydettävä tasapaino varaukseen varatun rahamäärän ja investointeihin osoittaman rahamäärän välillä. Kun yritys pitää liikaa kuivajauhetta, varat pysyvät käyttämättöminä yrityksen sisällä, mikä rajoittaa yrityksen tekemien sijoitusten arvoa.

Kuiva jauhe pääomarahastoissa

Korkean nettovarallisuuden omaavat henkilöt sijoittavat pääomasijoitusrahastoihin toivoen saavansa korkean tuoton ja nopeuttaen sisäänvirtausta. Tämän jälkeen pääomasijoitusrahastot käyttävät näitä rahastoja joko sijoittamaan uusiin sijoituksiin, ostamaan olemassa olevia yrityksiä tai tarjoamaan lisärahoitusta kohdeyrityksilleen kasvunsa nopeuttamiseksi. Nämä pääomasijoitusrahastot sekä pääomasijoittajat päättävät pitää suuren osan varoistaan ​​kuivana jauheena, jotta heillä olisi valmiita pääomia tarpeen mukaan.

Kuivan jauheen korkean tason ylläpitäminen johtaa suuriin arvostuskertoimiin ja lisääntyneeseen kauppaan. Rahasto voi käyttää valmiita pääomia, kun se löytää laadukkaan tavoitteen, jolla on valtava kasvupotentiaali. Kun sijoittajat haluavat tehdä yhteistyötä pääomasijoitusrahastojen kanssa, he arvioivat usein rahaston kuivajauheen määrän ja sen kykyä tukea tulevia kasvualoitteita. Lisäksi rahaston kuivajauheen koko on hyödyllinen indikaattori sen tulevista sijoitusmalleista.

Vaikka pääomasijoitusrahastot pitävät kuivajauhetta parempien kauppojen odottaessa, joskus ne voivat pitää ylimääräistä kuivajauhetta, kun ei ole houkuttelevia sopimuksia sijoittaa. Preqin Ltd: n syyskuussa 2017 julkaiseman raportin mukaan pääomarahastoilla oli hallussaan 963,3 miljardia dollaria kuivajauhetta. Lisäys johtui siitä, että sijoittajat pumpasivat suuria määriä rahastoja pääomasijoitusrahastoihin, kun taas rahastonhoitajat eivät löytäneet korkean tuoton salkkuja, joihin sijoittaa. Omaisuushinnat olivat yleensä korkeat, koska osakemarkkinat pysyivät härkämarkkinoilla ja korkokorkoisia roskapostilainoja ja uusia markkinointivelkoja pidettiin yliarvostettuina. Sijoitustensa alentuneen kannattavuuden vuoksi sijoittajat kääntyivät pörssinoteerattujen rahastojen puoleen tarjotakseen lisätuottoa markkinoiden normalisoitumiseen saakka.

Muut resurssit

Jos haluat lisätietoja ja urasi etenemistä, katso seuraavat ilmaiset rahoitusresurssit:

  • Pääomasijoitusrahastot Yksityiset pääomarahastot Pääomasijoitusrahastot ovat pääomasijoituksia, jotka sijoitetaan yrityksiin, jotka tarjoavat mahdollisuuden korkeaan tuottoon. Heillä on kiinteä
  • Mezzanine Funds Mezzanine Fund Mezzanine Fund on pääomaryhmä, joka sijoittaa mezzanine-rahoitukseen yritysostoihin, kasvuun, pääomapohjan vahvistamiseen tai hallintaan / vipuvaikutteisiin yritysostoihin. Yrityksen pääomarakenteessa mezzanine-rahoitus on hybridi oman ja vieraan pääoman välillä. Mezzanine-rahoitus tapahtuu yleisimmin ensisijaisten osakkeiden tai huonommassa etuoikeudessa olevien ja vakuudettomien velkojen muodossa.
  • Lyhytaikaiset varat Lyhytaikaiset varat Lyhytaikaiset varat ovat kaikkia varoja, jotka voidaan kohtuudella muuntaa rahaksi vuoden kuluessa. Niitä käytetään yleisesti yrityksen likviditeetin mittaamiseen.
  • Pääomasijoitus vs. pääomasijoitus Yksityinen pääoma vs. riskipääoma, enkeli- / siemensijoittajat Vertaile pääomasijoitusta riskipääomaan verrattuna enkeli- ja alkusijoittajiin riskin, liiketoiminnan vaiheen, sijoituksen koon ja tyypin, mittareiden, hallinnan suhteen. Tämä opas tarjoaa yksityiskohtaisen vertailun pääomasijoituksiin verrattuna riskipääomaan verrattuna enkeli- ja alkusijoittajiin. Kolme sijoittajaryhmää on helppo sekoittaa

Uusimmat viestit

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found