Yksityisen pääoman haastattelukysymykset - vastaukset tärkeimpiin PE-kysymyksiin

Tämä opas auttaa sinua valmistautumaan yleisimpiin pääomasijoitushaastattelukysymyksiin. Tyypillisiä PE-haastattelukysymyksiä ovat tekninen tieto, liiketapahtumakokemus, yritysosaaminen ja kulttuurisidonnaisuus. Lisäksi sinua voidaan pyytää suorittamaan käytännön taloudellinen mallintaminen Mikä on taloudellinen mallinnus Taloudellinen mallinnus suoritetaan Excelissä yrityksen taloudellisen suorituskyvyn ennustamiseksi. Katsaus taloudelliseen mallintamiseen, miten ja miksi malli rakennetaan. liittyvä tapaustutkimus.

Pääomasijoitushaastattelun kysymykset ja vastaukset (kaavio)

Tyypit pääomasijoitushaastattelukysymyksiä

Kuten edellä mainittiin, on yleensä neljän tyyppisiä kysymyksiä, joita tavallisesti kohtaat liikuntahaastattelussa. Neljä tyyppiä ovat:

 1. Tekniset tiedot (rahoitus, kirjanpito, mallinnus)
 2. Tapahtumakokemus (tarjoukset, joihin olet työskennellyt)
 3. Vankka tieto (mitä tiedät PE-yrityksestä)
 4. Kunto ja persoonallisuus (kuinka hyvin sovitat yrityksen kulttuuriin)

Seuraavissa osioissa käymme läpi yleisimmät pääomasijoitushaastattelukysymykset ja vastaukset!

# 1 Tekniset yksityisen pääoman haastattelukysymykset

Mitkä ovat DCF-mallin rajoitukset?

Diskontatun kassavirran diskontatun kassavirran DCF-kaava Diskontatun kassavirran DCF-kaava on kunkin jakson kassavirran summa jaettuna yhdellä plus jakson voimaksi nostettu diskonttauskorko #. Tämä artikkeli jakaa DCF-kaavan yksinkertaisiin termeihin esimerkkien ja videon kanssa laskelmasta. Liiketoiminta-analyysin arvon määrittämiseen käytetty kaava on paras käytettävissä oleva menetelmä sisäisen arvon arvioimiseksi Sisäinen arvo Yrityksen (tai minkä tahansa sijoitusarvopaperin) sisäinen arvo on kaikkien odotettavissa olevien tulevien kassavirtojen nykyarvo diskontattu sopiva diskonttokorko. Toisin kuin suhteelliset arvostusmuodot, joissa tarkastellaan vertailukelpoisia yrityksiä, sisäisessä arvostuksessa tarkastellaan vain yrityksen sisäistä arvoa yksinään. yrityksen toiminnalla on useita rajoituksia. Yksi asia on, että terminaaliarvoa Terminaaliarvoa Terminaaliarvoa käytetään yrityksen arvostamiseen. Loppuarvo on ennustejakson jälkeen, ja se olettaa yrityksen jatkuvan. edustaa suhteettoman suurta osaa koko liiketoiminnan arvosta, ja oletukset, joita käytetään päätearvon laskemiseen (ikuinen kasvu Vakaa kasvu vs. 2-vaiheinen arvostusmalli Arvioinnissa voimme löytää hyödyllisiä oivalluksia vertaamalla eri arvostusmalleihin upotettuja teorioita käytössämme. Arvostusmallia valmisteltaessa kuitenkin käy ilmi tärkeä oivallus. Opi erot vakaan kasvun ja 2-vaiheisten arvostusmallien välillä. Lataa malli tai poistu monista) ovat erittäin arkaluontoisia. Toinen kysymys on, että nykyarvon laskemisessa käytetty diskonttokorko on hyvin herkkä beeta-beetaa koskevien oletusten muutoksille Sijoitusarvopaperin (eli osakkeen) beeta (β) on mitta sen tuoton volatiliteetista suhteessa koko markkinoida. Sitä käytetään riskin mittarina ja se on olennainen osa pääomavarojen hinnoittelumallia (CAPM). Yrityksellä, jolla on korkeampi beeta, on suurempi riski ja myös suurempi odotettu tuotto. , riskipreemio jne. Lopuksi, koko liiketoiminnan ennuste perustuu toimintaan liittyviin oletuksiin, joita on lähes mahdotonta täsmentää.

Mitkä ovat tärkeimmät tekijät sulautumismallissa?

Arvostusnäkökulmasta tärkeimmät tekijät yritysjärjestelyjen mallissa. Taloudellisen mallinnuksen yritysjärjestelyt ovat synergiaetuja, vastike (käteinen vs. osakkeet) ja kauppahinta. Synergiat Synergioiden tyypit Yritysjärjestelyjen ja synergioiden synergia voi syntyä kustannussäästöistä tai tulojen noususta. Fuusioissa ja yrityskaupoissa on erityyppisiä synergioita. Tässä oppaassa on esimerkkejä. Synergia on mikä tahansa vaikutus, joka nostaa sulautuneen yrityksen arvon yli kahden erillisen yrityksen yhteenlasketun arvon. Synergiaetuja yrityskaupoissa voi syntyä, jotta hankkiva yritys voi toteuttaa arvoa kasvattamalla liikevaihtoa tai vähentämällä toimintakustannuksia, ja tämä on tyypillisesti suurin yritysjärjestelyjen arvotekijä (huomaa: synergiaarvoja on vaikea arvioida ja ne voivat usein olla liian optimistisia ).

Rahan ja osakekohtaisen vastikkeen yhdistelmällä voi olla merkittävä vaikutus kasvuun / laimennukseen Acception Dilution Acception Dilution Analysis on yksinkertainen testi, jota käytetään määrittämään, lisääkö ehdotettu fuusio tai yritysosto osakekohtaisten mittareiden (kuten EPS) liiketoimen jälkeistä EPS: tä ). Kaupan lisäämiseksi hankkijaosapuoli voi lisätä sekaan enemmän rahaa ja laskea liikkeeseen vähemmän osakkeita. Lopuksi ostohinta ja yritysostopreemia ovat tärkeimmät tekijät luotavassa arvossa.

Mitkä indikaattorit kertoivat sinulle nopeasti, jos yritysjärjestely on kasvava tai laimentava?

Nopein tapa selvittää, olisiko kahden julkisen yrityksen välinen kauppa suotuisaa, on verrata niiden P / E-kerrannaisia ​​Hinta-ansiosuhde Hintatulosuhde (P / E-suhde) on yrityksen osakekurssin ja osakekohtaisen tuloksen suhde. Se antaa sijoittajille paremman käsityksen yrityksen arvosta. P / E osoittaa markkinoiden odotukset ja on hinta, jonka sinun on maksettava nykyisten (tai tulevien) tulojen yksikköä kohti. Yritys, jolla on korkeampi P / E-kerroin, voi hankkia vähemmän arvostettuja yrityksiä kasvun perusteella (olettaen, että yritysostopalkkio ei ole liian korkea). Toinen tärkeä tekijä on rahan ja osakkeen vastike ja sekoitus (katso edellinen kysymys).

Mihin oletuksiin LBO-malli on herkin?

LBO-mallit ovat herkempiä kokonaisvipulle. Rahoitusvipu Rahoitusvivulla tarkoitetaan lainan määrää, joka on käytetty omaisuuden hankkimiseen, odottaen, että uudesta omaisuuserästä saadut tulot ylittävät lainanoton kustannukset. Yritys voi palvella (tyypillisesti velan / käyttökatteen velan / käyttökatteen perusteella). Nettovelka suhteessa voittoon ennen korkoja, veroja, poistoja ja poistoja (EBITDA) mittaa taloudellista vipuvaikutusta ja yrityksen kykyä maksaa velkansa takaisin. nettovelan suhde käyttökatteeseen (velka / käyttökate) osoittaa, kuinka kauan yrityksen olisi toimittava nykyisellä tasollaan maksamaan kaikki velkansa.), velkakustannukset ja usean oletuksen hankinta tai irtautuminen. Lisäksi liiketoiminnan oletuksilla on myös suuri merkitys.

Kun määrität kaksi yritystä (A ja B), kuinka määrität, mikä sijoittaa sen?

Tämä on yksi yleisimmistä pääomasijoitushaastattelukysymyksistä. Yrityksen A ja B välinen päätös edellyttää kattavaa analyysia sekä määrällisistä että laadullisista tekijöistä. Olettaen, että ne ovat samalla toimialalla, voit alkaa verrata yrityksiä seuraavien perusteella:

 • Bisnesmalli - miten ne tuottavat rahaa, miten yritys toimii
 • Markkinaosuus/Markkinoiden koko Kokonaisosoitettavat markkinat (TAM) Kokonaisosoitettavat markkinat (TAM), joita kutsutaan myös käytettävissä oleviksi kokonaismarkkinoiksi, ovat tuotteen tai palvelun käytettävissä oleva kokonaistulomahdollisuus, jos - kuinka puolustettavissa se on, kasvumahdollisuudet
 • Marginaalit ja kustannusrakenne - kiinteät vs. muuttuvat kustannukset Kiinteät ja muuttuvat kustannukset Kustannukset voidaan luokitella monin tavoin sen luonteesta riippuen. Yksi suosituimmista menetelmistä on luokittelu kiinteiden ja muuttuvien kustannusten mukaan. Kiinteät kustannukset eivät muutu tuotantomäärän lisääntyessä / vähentyessä, kun taas muuttuvat kustannukset ovat yksinomaan riippuvaisia, toimintavipu ja tulevaisuuden mahdollisuudet
 • Pääomavaatimukset - ylläpitäminen vs. kasvu CapEx-investoinnit Investoinnit tarkoittavat varoja, joita yritys käyttää pitkäaikaisten varojen ostamiseen, parantamiseen tai ylläpitoon yrityksen tehokkuuden tai kapasiteetin parantamiseksi. Pitkäaikaiset varat ovat yleensä fyysisiä ja niiden taloudellinen vaikutusaika on useampi kuin yksi tilikausi. , tarvitaan lisärahoitusta
 • Toiminnan tehokkuus - analysoimalla suhdeluvut, kuten varastojen liikevaihto Varaston liikevaihto Varaston liikevaihto tai varastojen liikevaihdon suhde on niiden kertojen määrä, jolloin yritys myy ja korvaa tavaravarastonsa tietyn ajanjakson aikana. Se ottaa huomioon myytyjen tavaroiden kustannukset suhteessa vuoden tai minkä tahansa määritetyn ajanjakson keskimääräiseen varastoon. , käyttöpääoman hallinta jne.
 • Riski - riskialttiuden arviointi Idiosynkraattinen riski Idiosynkraattinen riski, jota joskus kutsutaan myös systemaattiseksi riskiksi, on luontainen riski, joka liittyy sijoittamiseen tiettyyn omaisuuteen - kuten osakkeeseen - liiketoimintaan mahdollisimman monessa muuttujassa.
 • Asiakastyytyväisyys - ymmärrys siitä, miten asiakkaat suhtautuvat liiketoimintaan
 • Johtoryhmä - kuinka hyvä joukkue on ihmisten johtamisessa Johtajuusteoriat Johtajuusteoriat ovat ajatuskouluja, jotka selittävät miten ja miksi tietyistä henkilöistä tulee johtajia. Teoriat korostavat piirteitä ja käyttäytymistä, jotka yksilöt voivat omaksua omien johtokykynsä parantamiseksi. , yrityksen johtaminen jne.
 • Kulttuuri - kuinka terve kulttuuri on ja kuinka suosii menestystä

Kaikki edellä mainitut kriteerit on arvioitava kolmella tavalla: miten ne ovat (1) menneisyydessä, (2) lähitulevaisuudessa ja (3) pitkällä aikavälillä. Tämä on DCF-mallin perusta (jolla on useita toimintaskenaarioita Skenaarioanalyysi Skenaarioanalyysi on tekniikka, jota käytetään analysoimaan päätöksiä spekuloimalla erilaisia ​​mahdollisia tuloksia investointeihin. Rahoitusmallinnuksessa tämä) ja riskisopeutettu NPV NPV Kaava Opas NPV-kaavaan Excelissä suoritettaessa taloudellista analyysiä. On tärkeää ymmärtää tarkasti, kuinka NPV-kaava toimii Excelissä ja sen takana oleva matematiikka. NPV = F / [(1 + r) ^ n] missä, PV = nykyarvo, F = tulevaisuuden maksu (kassavirta), r = diskonttokorko, n = kunkin yrityksen tulevaisuuden jaksojen määrää voidaan verrata hintaan, josta yritys voidaan ostaa.

# 2 Transaktiokokemus pääomasijoitushaastattelukysymyksistä

Kuvaile sopimusta, jolla työskentelit Investment Bank X: ssä.

Esimerkki vastauksesta: Yksi mielenkiintoisimmista ja haastavimmista kaupoista, joissa työskentelin pankissa, oli yksityisen yrityksen myynti PE Firm Z: lle 275 miljoonalla dollarilla.

(Yksityiskohtaisempaa vastaustasi varten esitä kaupan kohokohdat seuraavasti):

 • Kuvaile toimialaa ja yrityksen liiketoimintamallia
 • Keskustelkaa liikevaihdosta, käyttökatteesta (EBITDA), käyttökatteesta (EBITDA) tai tuloksesta ennen korkoja, veroja, poistoja ja poistoja, jotka ovat yrityksen voittoja, ennen kuin mikä tahansa näistä nettovähennyksistä tehdään. Käyttökate keskittyy yrityksen operatiivisiin päätöksiin, koska siinä tarkastellaan yrityksen kannattavuutta ydinliiketoiminnasta ennen pääomarakenteen vaikutusta. Yrityksen kaava, esimerkit tai tulot
 • Keskustele yrityksen myymästä arvosta (EV / EBITDA EV / EBITDA EV / EBITDA käytetään arvioinnissa vertaamaan vastaavien yritysten arvoa arvioimalla niiden Enterprise-arvon (EV) ja EBITDA: n kerroin keskiarvoon nähden. hajotamme EV / EBTIDA-monikomponentit sen eri komponentteihin ja opastamme, miten se lasketaan askel askeleelta tai muulla tavalla)
  • Luuletko, että se oli korkea, matala tai muita kommentteja
 • Esitä liiketoimen strateginen syy
 • Osoita sekä myyjän näkökulma että ostajan näkökulma kauppaan ja liiketoimiin liittyviin resursseihin ja opasta ymmärtämään kauppoja ja liiketoimia sijoituspankkitoiminnassa, yrityskehityksessä ja muilla yritysrahoituksen alueilla. Lataa malleja, lue esimerkkejä ja tutustu tarjousten rakenteeseen. Salassapitosopimukset, osakekauppasopimukset, omaisuuserien ostot ja lisää yritysjärjestelyresursseja (ovatko molemmat yhtä päteviä?)
 • Haasteet tai esteet, jotka joudut voittamaan saadaksesi sopimuksen aikaan
 • Kaikki muu mielenkiintoinen olet oppinut prosessissa myyjästä, ostajasta, prosessista jne.

Kaikki muut liiketoimeen liittyvät kysymykset ovat jonkinlainen johdannainen yllä olevasta kysymyksestä tai kaivaa syvemmälle yllä olevaa tapahtumaa ja laajenna tarkemmin missä tahansa yllä olevista kohdista.

Valmistaudu pääomasijoitushaastatteluihin LBO-mallilla Oman pääoman tutkimuksen haastattelukysymykset Oman pääoman tutkimushaastattelun kysymykset ja vastaukset. Tämä luettelo sisältää yleisimmät haastattelukysymykset, joita käytetään oman pääoman tutkimuksen analyytikon tai osakkuusyrityksen palkkaamiseen. Jos sinulla olisi miljoona dollaria investoida, mitä tekisit sen kanssa? - Kerro minulle yrityksestä, jota ihailet ja mikä tekee siitä houkuttelevan. - Anna minulle varastossa

Kuva: Talouden LBO-mallinnuskurssi.

# 3 PE-yrityskohtaiset pääomasijoitushaastattelukysymykset

Mitä tiedät meistä ja miksi haluat työskennellä yrityksessämme?

Tämä on yksi niistä pääomasijoitushaastattelukysymyksistä, joihin sinun on todella varauduttava. Yleisten vastausten antaminen, kuten "yrityksellesi on hyvä maine", ei riitä - sinun on tuotava esiin joitain todellisia yksityiskohtia. Vietä aikaa käymällä läpi yrityksen verkkosivusto ja katsomalla heidän nykyisiä ja aikaisempia kohdeyrityksiä.

Varmista, että löydät useita, joista olet henkilökohtaisesti kiinnostunut ja joista voit puhua yksityiskohtaisesti (katso seuraava kysymys alla). Ymmärrä vakaasti yrityksen lähestymistapa sijoittamiseen, heidän kokemuksensa, ketkä perustajat ja johtoryhmä ovat ja mikä tärkeintä, mitä pidät heidän lähestymistavastaan.

Katso luettelo suurimmista pääomasijoitusyhtiöistä. Top 10 pääomasijoitusyhtiöt Kuka on 10 parasta pääomasijoitusyhtiötä maailmassa? Luettelomme kymmenestä suurimmasta PE-yrityksestä, lajiteltu kerätyn pääoman mukaan. Yhteiset strategiat P.E. sisältää vipuvaikutteiset yritysostot, riskipääoman, kasvupääoman, vaikeuksissa olevat investoinnit ja mezzanine-pääoman. alkaa tehdä tutkimusta.

Mitä mieltä olet joistakin kohdeyrityksistämme?

Tutki etukäteen yrityksen verkkosivustolta ja kirjoita muistiinpanoja kiinnostavimmista kohdeyrityksistä. Tietää heidän:

 • Bisnesmalli
 • Johtoryhmä
 • Kauppa, jossa PE-yritys hankki ne
 • Teollisuus, jolla he työskentelevät
 • Heidän kilpailijansa
 • Mitä muuta voit tietää niistä
Mikä on yrityksemme sijoitusstrategia?

Jos haluat vastata tähän kysymykseen hyvin, sinun on tehtävä paljon tutkimusta. Löydät todennäköisesti virallisen lausunnon heidän verkkosivuiltaan, mutta oivaltavampi vastaus saataisiin lukemalla kaikki haastattelut perustajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka puhuvat heidän lähestymistavastaan, sekä ymmärtämään kohdeyritysten teemoja ja miten ne kaikki sopivat yhteen.

# 4 Culture Fit -pääoman haastattelukysymykset

Nämä pääomasijoitushaastattelukysymykset on suunniteltu näkemään, millainen olet todella ihmisenä, jotta voit selvittää, kuinka hyvin sovittaisit yrityksen kulttuuriin. Koska liikuntayritykset ovat tyypillisesti paljon pienempiä kuin myyntipuolen yritykset, persoonallisuus ja kulttuuri sopivat paljon.

Näiden sopivien kysymysten muunnelmia voivat olla:

Miksi haluat työskennellä pääomasijoituksissa?
Käy läpi ansioluettelosi
Mitkä ovat henkilökohtaiset vahvuutesi ja heikkoutesi?
Mitä haluat tehdä, kun et ole töissä?
Kuinka voit vähentää stressiä?
Kuinka hallitset riskejä henkilökohtaisessa elämässäsi?

Avain näihin kysymyksiin vastaamiseen on (A) ymmärtää, mihin kysymykset tähtäävät - arvioida sinut henkilökohtaisesti suhteessa yrityksen kulttuuriin ja (B) olla rento, organisoitu ajatuksillasi ja osoittaa, että olet mukava henkilö, jonka kanssa on helppo tulla toimeen ja joka toimii hyvin pienessä tiimissä. Jokaisella yrityksellä ja tiimillä on oma kulttuurinsa ja tyyppiset persoonallisuutensa, joista he pitävät eniten, joten on tärkeää kysyä ja nähdä, mitä voit oppia heistä. Yleiset persoonallisuuden piirteet, joiden mukaan lähes jokaisen yrityksen arvot ovat ahkeria, luotettavia, kunnioittavia, nöyriä, rehellisiä, helppoja työskennellä, uteliaita, järjestäytyneitä ja joilla on erittäin vahva liiketaju.

Lisätietoja Finance-sivustolta Miksi pääomasijoitus Opas miksi pääomasijoitus Miksi pääomasijoitus on yleinen pääomasijoitushaastattelukysymys, jonka kohtaat, jos käydät läpi haastatteluprosessia yksityisyrityksessä. On tärkeää suunnitella etukäteen, jotta et tartu litteisiin jalkoihin ja että sinulla on vakuuttava vastaus kysymykseen. .

Yksityisen pääoman haastattelukysymykset - taloudellisen mallinnuksen tapaustutkimukset

Osana haastatteluprosessia sinua voidaan pyytää suorittamaan tapaustutkimus joko toimistossa tai kotona haastattelun jälkeen. Ole valmis tekemään se heti haastattelun aikana. Jos haastattelija haluaa sinun tekevän sen kotona tehtävänä, tarkista hoito huolellisesti ja kysy kaikki tarvitsemasi kysymykset varmistaaksesi, että ymmärrät kaiken oikein,

Tapaustutkimukset ovat loistava tapa kehittyneille yrityksille saada nopeasti kokonaisvaltainen kuva taloudellisesta mallinnustaidostasi. Taloudellisen mallinnuksen taidot Opi kymmenen tärkeintä taloudellisen mallinnuksen taitoa ja sitä, mitä tarvitaan hyvään talousmallinnukseen Excelissä. Tärkeimmät taidot: kirjanpito- ja arvostustaidot. Yksi asia on mahdollisuus puhua mallinnuksesta ja toinen asia, jolla todella on parhaita käytäntöjä mallien rakentamiseen Excelissä.

Esimerkkejä tapaustutkimuksista ovat seuraavat:

 • Viimeistele osittain valmis LBO-malli
 • Rakenna täydellinen malli tyhjästä
 • Arvioi kauppa valmiissa mallissa

Paras tapa valmistautua tapaustutkimuksiin on varmistaa, että sinulla on erittäin vahvat taloudellisen mallinnuksen taidot ja harjata tarvittaessa taloudellisen mallinnuksen kursseilla.

talousmallinnuskurssin kuvakaappaus - PE-haastattelukysymykset

Kuva: Taloudellisen mallinnuksen kurssit.

Pääomasijoitushaastattelukysymysten yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että pääomasijoitushaastattelukysymyksiä on neljä päätyyppiä: tekninen, transaktiot, yritys ja sopivuus. Tekniset ja transaktiokysymykset edellyttävät vankkaa taloudellista mallintamista ja arvostamista koskevaa kokemusta ja vahvan ymmärryksen siitä, kuinka tehdä hyviä sijoituksia. Vankat ja sopivat kysymykset ovat pehmeämpiä taitotyyppisiä kysymyksiä ja edellyttävät valmiutta puhua yksityiskohtaisesti yrityksestä ja itsestäsi.

Edellä mainittujen lisäksi sinun pitäisi odottaa jonkinlaista tapaustutkimusta, joka edellyttää markkinoiden analysointia. Teollisuuden analyysi on markkinoiden arviointityökalu, jota yritykset ja analyytikot käyttävät ymmärtääkseen toimialan monimutkaisuuden. Taloudellista mallintamista on kolme yleisesti käytettyä ja / tai liiketoimintaa käyttävää.

Lisäresurssit

Kiitos, että luet tämän oppaan yksityisen pääoman haastattelukysymyksiin. Finance on virallinen rahoitusmallinnus- ja arvostusanalyytikon (FMVA) ™ FMVA® -sertifikaatin toimittaja. Liity yli 350 600 opiskelijaan, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, J.P.Morgan ja Ferrari -sertifiointiohjelmassa, joka on suunniteltu muuttamaan kuka tahansa maailmanluokan finanssianalyytikkoksi.

Ole valmis valmistautumaan haastatteluihin tutustumalla seuraavaan oppaaseen:

 • Investointipankkihaastattelun kysymykset ja vastaukset Investointipankkihaastattelukysymykset ja vastaukset Investointipankkihaastattelun kysymykset ja vastaukset. Tätä todellista lomaketta pankki käytti uuden analyytikon tai osakkuusyrityksen palkkaamiseen. IB-haastattelun oivallukset ja strategiat. Kysymykset on jaoteltu seuraaviin ryhmiin: pankin ja toimialan yleiskatsaus, työhistoria (jatkoa), tekniset kysymykset (rahoitus, kirjanpito, arvostus) ja käyttäytyminen (sopivuus)
 • Kirjanpidon haastattelukysymykset Kirjanpidon haastattelukysymykset Kirjanpitohaastattelun kysymykset ja vastaukset. Tämä luettelo sisältää yleisimmät haastattelukysymykset, joita käytetään palkkaamaan kirjanpitotöitä. Jotkut ovat hankalampia kuin aluksi näyttävät! Tämä opas kattaa tuloslaskelman, taseen, kassavirtalaskelman, budjetoinnin, ennustamisen ja kirjanpitoperiaatteiden kysymykset
 • Taloushaastattelukysymykset Rahoitushaastattelukysymykset Taloushaastattelukysymykset ja vastaukset. Tämä luettelo sisältää yleisimmät ja usein kysytyt kysymykset ja vastaukset työpaikkojen ja uran rahoittamiseen. On olemassa kaksi pääluokkaa: käyttäytymis- ja tekniset
 • Equity Research Haastattelukysymykset Equity Research Haastattelukysymykset Equity Research Haastattelukysymykset ja vastaukset. Tämä luettelo sisältää yleisimmät haastattelukysymykset, joita käytetään oman pääoman tutkimuksen analyytikon tai osakkuusyrityksen palkkaamiseen. Jos sinulla olisi miljoona dollaria investoida, mitä tekisit sen kanssa? - Kerro minulle yrityksestä, jota ihailet ja mikä tekee siitä houkuttelevan. - Anna minulle varastossa

Uusimmat viestit

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found