Tiiminrakennus - yleiskatsaus, esimerkkejä, luettelo parhaista johtajuusaktiviteeteista

Tiimin rakentaminen tarkoittaa toimintaa, jonka ihmisryhmät toteuttavat motivaationsa lisäämiseksi. Työntekijän moraali Työntekijän moraali määritellään työntekijän yleisenä tyytyväisyytenä, näkyminä ja hyvinvointituntena työpaikalla. Toisin sanoen se viittaa siihen, kuinka tyytyväisiä työntekijät kokevat työympäristöönsä. Työntekijöiden moraali on tärkeä monille yrityksille, koska sillä on suora vaikutus yhteistyöhön ja se edistää sitä. Monet ihmiset käyttävät lauseita "tiimin rakentaminen" ja "ryhmätyö" vuorotellen. Ne ovat kuitenkin kaksi erillistä käsitettä. Tiiminrakennuksessa painotetaan ryhmien luomista, mutta ryhmätyössä korostetaan näiden ryhmien toimintoja.

Tiiminrakennus - ryhmä, joka työskentelee haasteen parissa

Vaikka tiiminrakentamistoimien on tarkoitus lisätä yhteenkuuluvuutta ja yhteistyötä, monet työntekijät eivät ymmärrä, kuinka päivän viettäminen peleillä voi auttaa heitä sitoutumaan. Totuus on, miten johtajat käyttävät tiiminrakennusta organisaatioissaan. Yritysrakenne Yritysrakenne viittaa yrityksen eri osastojen tai liiketoimintayksiköiden organisointiin. Yrityksen tavoitteista ja teollisuudesta riippuen se auttaa muokkaamaan työntekijöidensä asennetta prosessiin.

Sellaisena johtajien tulisi pyrkiä ymmärtämään tiimin rakentamista paremmin, koska se auttaa lisäämään heidän tehokkuuttaan. Johtajien tulisi olla kiinnostuneita oppimaan ominaisuuksista, jotka tekevät loistavia tiimejä, sekä joukkueen rakentamisen tekniikoista ja merkityksestä.

Mikä tekee tiimistä tehokkaan?

Suuri määrä tutkimuksia on tehty sen selvittämiseksi, miltä tehokas tiimi näyttää. Suurin osa näistä tutkimuksista on yhtä mieltä siitä, että seuraavat piirteet ovat tärkeimpiä tiimin rakentamisessa:

TyypillinenKuvaus
Ensisijaisen tavoitteen määritteleminenRyhmän muodostamisen päätehtävä tulisi tehdä selväksi heti lepakosta. Paras tapa määritellä tämä tarkoitus on asettaa vankat ja mitattavat tavoitteet. Tällä tavoin jokainen tiimin jäsen tietää tarkalleen, miten hänen työnsä myötävaikuttaa organisaation tavoitteen saavuttamiseen.
Tiheä viestintäToinen näkökohta, joka muodostaa tehokkaan tiimin, edellyttää avoimia ja ilmaisia ​​viestintäkanavia. Tiimin jäsenten välillä on oltava jatkuvaa viestintää myös ryhmän ja koko organisaation välillä. Tällä tavalla tiimin jäsenillä on aina tarvittavat tiedot tehtäviensä suorittamiseen.
Vastuullisuus ja omistautuminenKun tiimin jäsenet ovat tietoisia siitä, mitä odotuksia on täytettävä, he ovat valmiita pitämään vastuussa päätöksistään ja työstään. Vastaavasti nämä ryhmän jäsenet ovat valmiita toteuttamaan ennakoivia toimenpiteitä osoitettujen tehtävien suorittamiseksi tietyssä aikataulussa.

Kaiken kaikkiaan hyvän tiimin jäsenet eivät ole vain tietoisia tavoitteista, vaan sitoutuvat myös sydämestään saavuttamaan asetetut tavoitteet.

Laissez-faire -muoto johtamisestaTehokkaan tiimin toinen piirre on se, että se harjoittaa delegatiivista johtajuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenet ovat valmiita ottamaan johtotehtäviä, kun tilanteet sitä vaativat. Tämä yhteisöllisen johtajuuden tyyli edistää jaettua vastuuta ja lisää jäsenten motivaatiota ja tuottavuutta.

Tiiminmuodostuksen menetelmät

Tehokkaiden joukkueiden muodostavien ominaisuuksien määrittäminen ei riitä. Johtajien on myös opittava, miten he voivat rakentaa nämä piirteet joukkueisiinsa. Kun muodostetaan joukkue, nämä ovat joitain vaiheita, joita tulisi noudattaa:

Tee tiimin tavoitteet selkeiksi

Tavoitteiden selkeyttäminen on ratkaisevan tärkeää minkä tahansa projektin onnistumiselle. Se tarkoittaa, että jokaisen johtajan tulisi aloittaa antamalla kattavat selitykset siitä, kuinka jokaisen tiimin jäsenen toiminta auttaa saavuttamaan päätavoitteet. Tavoitteiden ilmoittamisen lisäksi johtajien on myös määriteltävä erityiset toiminnot, jotka jäsenten tulisi priorisoida. Näin jokainen jäsen tietää tarkalleen milloin ja missä hänen apuaan tarvitaan.

Selkeiden tavoitteiden avulla jäsenillä on myös helpompi nähdä, kuinka heidän henkilökohtaiset uratavoitteensa vastaavat projektin tavoitteita. Ilman tätä selkeyttä monet työntekijät saattavat keskittyä omien tavoitteidensa saavuttamiseen tiimin kustannuksella. Hyvä asia on, että jos on olemassa avoimia viestintäkanavia, verkostoituminen ja suhteiden rakentaminen (osa 2) Tämä artikkeli on osa hyödyllisiä vinkkejä, joiden avulla voit löytää menestystä urallasi ja kokonaisuutena elämäsi kokemuksesta. Vaikka tekniset taidot palkkaavat meidät ensisijaiseen tehtäväämme, pehmeät taidot auttavat meitä kommunikoimaan ja työskentelemään tehokkaasti työpaikalla. Pehmeät taidot, kuten osaaminen tulla toimeen muiden ihmisten kanssa, työntekijät voivat aina kysyä, kuinka heidän henkilökohtaiset tavoitteensa liittyvät organisaation tavoitteisiin.

Valitse ryhmän jäsenet viisaasti

Tiimin jäsenten valinnassa on otettava huomioon kolme keskeistä näkökohtaa - individualismi, moniulotteisuus ja tiimin taitojen taso.

  • On hyvin tiedossa, että jotkut ihmiset tekevät aina parempia tiimin jäseniä kuin toiset. On myös yleisesti tiedossa, että ihmiset voivat päättäväisesti oppia toimimaan yhtenä yksikkönä. Individualisti on se, joka haluaa asettaa kiinnostuksensa tiiminsä etujen edelle. Tällaiset ihmiset ovat erinomaisia ​​itsenäisissä rooleissa, joissa heidän on työskenneltävä erikseen. On kuitenkin myös kollektivisteja. Tämä on henkilö, joka tykkää yhteistyöstä ja kukoistaa paremmin, kun hän on osa ryhmää. Vaikka kollektivisti tekee paremman tiimin jäsenen, joissakin tilanteissa juuri itsenäiset tehtävät auttavat koko ryhmää menestymään. Johtajan täytyy kuitenkin joutua käyttämään enemmän ponnisteluja käsitellessään individualisteja.
  • Toinen asia, jonka johtajien on tehtävä, on löytää tasapaino tiimin eri jäsenten kokemusten ja taitojen välillä. Se tarkoittaa työn jakamista tasaisesti jäsenten vahvuuksien perusteella. Uusien jäsenten tulisi myös oppia toimimaan tiimin täysin toimivana osana. Johtajat saattavat joutua tekemään kumppanuuden näiden uusien jäsenten kanssa niiden kanssa, joilla on kokemusta heidän mentoroinnistaan.
  • Joukkueen monimuotoisuus on muutakin kuin vain taitojen yhdistelmä. Se viittaa myös siihen, kuinka ihmiset eri kulttuureista, sukupuolista ja roduista työskentelevät yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi. Monimuotoisuus Monimuotoisuuden hallinta Moninaisuuden hallinta edistää eri taustoista tulevien työntekijöiden entistä suurempaa osallistumista organisaation rakenteeseen politiikkojen ja ohjelmien avulla. voi olla välttämätöntä, koska se antaa tiimin jäsenille mahdollisuuden tarkastella tavoitteita eri näkökulmista ja keksiä paras tapa saavuttaa ne.

Sijoittaminen tiimin rakentamiseen - johtamista työskentelevä tiimi

Miksi sijoittaa tiimin rakentamiseen?

Tavoitteiden saavuttamiseksi

Tiiminrakennusympäristössä ryhmänrakennustoiminnan tarkoitus ja säännöt tehdään jäsenille selväksi alussa. Tehtävät delegoidaan sitten jäsenille heidän vahvuuksiensa, kokemuksensa ja taitojensa mukaan. Tämä auttaa jäseniä pyrkimään saavuttamaan tiimin päätavoitteet. Tällainen käytäntö tarkoittaa parempaa työsuoritusta, koska työntekijät oppivat työskentelemään yhdessä organisaatiotavoitteiden saavuttamiseksi. Yritysstrategia Yritysstrategia keskittyy resurssien hallintaan, riskeihin ja tuottoon yrityksen sisällä sen sijaan, että katsottaisiin kilpailuetuja liiketoimintastrategiassa.

Kilpailun edistäminen

Mikään ei motivoi heikosti menestyvää tiimiä työskentelemään kovempaa kuin terve kilpailu. Useimmissa tiiminrakennustoiminnoissa eri tiimit kilpailevat tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. Olipa joukkue hävinnyt vai nousee voittoisaksi, on todennäköistä, että jäseniä ajetaan antamaan parhaansa. Tämä paitsi motivoi työntekijöitä, myös rohkaisee heitä soveltamaan tätä periaatetta työssä. Kilpailun on osoitettu parantavan työntekijöiden tuottavuutta.

Rakentaa kasvokkain vuorovaikutusta

Aina kun työntekijöitä pyydetään työskentelemään yhdessä tehtävän parissa, he kommunikoivat usein sähköpostitse tai online-keskustelupalstoilla. Vaikka tämä voi olla tehokasta, kasvokkain tapahtuvalla vuorovaikutuksella on usein arvokkaita etuja. Sen lisäksi, että se auttaa vähentämään sekaannusta, se tekee myös yhteistyöstä sosiaalisemman kokemuksen.

Yhteenveto

Joukkueen rakentaminen on tiimin yhteenkuuluvuuden, tuottavuuden ja tehokkuuden lisääminen keksimällä toimintoja, jotka edellyttävät jäsenten yhteistyötä. Tämä prosessi perustuu moniin näkökohtiin sen onnistumisen takaamiseksi. Näitä ovat muun muassa hyvät viestintätaidot, tavoitteiden selkeys, jaettu johtajuus ja vastuullisuuden tunne.

Edellä mainittujen piirteiden lisäksi johtajien on oltava varovaisia ​​valittaessa joukkueita. Tarkemmin sanottuna heidän tulisi valita joukkueet monimuotoisuuden ja taitotason perusteella. Kaiken kaikkiaan tiiminrakentaminen auttaa yrityksiä saavuttamaan tavoitteet ja edistämään tervettä kilpailua.

Lisäresurssit

Kiitos, että olet lukenut Finance-oppaan tiimin rakentamiseen ja siihen liittyviin toimintoihin. Seuraavat resurssit ovat hyödyllisiä oppimisen jatkamiseksi ja urasi edistämiseksi:

  • Yrityskehitys Yrityskehitys Yrityskehitys on konserni konsernissa, joka vastaa strategisista päätöksistä kasvattaa ja uudelleenjärjestää liiketoimintaansa, luoda strategisia kumppanuuksia, harjoittaa fuusioita ja yritysostoja ja / tai saavuttaa organisaation huippuosaamista. Corp Dev käyttää myös mahdollisuuksia, jotka hyödyntävät yrityksen liiketoiminta-alustan arvoa.
  • Ihmissuhdetaidot Ihmissuhdetaidot Ihmissuhdetaidot ovat taitoja, joita tarvitaan tehokkaaseen kommunikointiin, vuorovaikutukseen ja työskentelyyn yksilöiden ja ryhmien kanssa. Henkilöt, joilla on hyvät ihmissuhdetaidot, ovat voimakkaita sanallisia ja sanattomia kommunikaattoreita, ja heidän katsotaan usein olevan "hyviä ihmisten kanssa".
  • Johtajuuden piirteet Johtajuuden piirteet Johtajuuden piirteet viittaavat henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, jotka määrittelevät tehokkaat johtajat. Johtajuudella tarkoitetaan yksilön tai organisaation kykyä ohjata yksilöitä, tiimejä tai organisaatioita kohti tavoitteiden saavuttamista. Johtajuudella on tärkeä tehtävä johtamisessa
  • Verkostoituminen ja suhteiden rakentaminen (osa 1) Verkostoituminen ja suhteiden rakentaminen (osa 1) Tämä artikkeli on osa hyödyllisiä vinkkejä, joiden avulla voit löytää menestystä verkostoitumisessa yrityksessäsi. Verkostoitumisella on tärkeä osa ammatillista elämäämme, alkaen työnhakusta, liittymisestä työhön ja työsuhteeseen yrityksessä ja lopulta uramme etenemiseen.

Uusimmat viestit