Arrow's Imposability Theorem - yleiskatsaus, miten se toimii, olosuhteet

Arrow'n mahdottomuuslauseessa todetaan, että selviä yhteisönlaajuisia järjestettyjä mieltymyksiä ei voida määrittää muuntamalla yksilöiden mieltymykset oikeudenmukaisessa järjestyksessä äänestävästä vaalijärjestelmästä. Lause on tutkimus sosiaalisesta valinnasta ja tunnetaan myös nimellä "Yleinen mahdollisuuksien teoreema" tai "Nuolen paradoksi". Arrow'n mahdottomuuslause on nimetty taloustieteilijä Kenneth Arrow'n mukaan, joka on osoitettu paperissaan "Vaikeus sosiaalisen hyvinvoinnin käsitteessä".

Arrow'n mahdottomuuslause

Yhteenveto

  • Arrow'n mahdottomuuslausekkeessa todetaan, että järjestettyjen äänestysten vaalijärjestelmä ei voi saavuttaa yhteisön laajuista ensisijaisuutta muuttamalla yksilön mieltymykset samalla kun noudatetaan kaikkia oikeudenmukaisen äänestysjärjestelmän ehtoja.
  • Kohtuullisen oikeudenmukaisen äänestysvaalijärjestelmän ehtoja ovat diktatuurittomuus, rajoittamaton alue, merkityksettömien vaihtoehtojen riippumattomuus, sosiaalinen järjestys ja Pareto-tehokkuus.
  • Lause ei kata kardinaaliäänestysten vaalijärjestelmiä.

Nuolen mahdottomuuden teoreeman ymmärtäminen

Arrow'n mahdottomuuslause on sosiaalisen valinnan teoria, joka tutkii yksilöiden mieltymysten, varusteiden ja mielipiteiden yhdistämistä sosiaalisen hyvinvoinnin tai koko yhteisön laajuisten päätösten tekemiseksi. Siinä käsitellään paremmuusjärjestyksessä äänestävän vaalijärjestelmän puutteita.

Mahdottomuusteorian mukaan, kun vaihtoehtoja on enemmän kuin kaksi, on mahdotonta, että luokiteltu äänestysjärjestelmä saavuttaa koko yhteisön laajuisen etuusjärjestyksen keräämällä ja muuntamalla yksilöiden mieltymystilauksia täyttämällä joukko ehtoja. Ehdot ovat kohtuullisen oikeudenmukaisen äänestysmenettelyn vaatimukset, ja niistä keskustellaan tarkemmin seuraavassa osassa.

Lauseen paremman ymmärtämisen vuoksi tässä on esimerkki, joka selittää, miksi yksilöiden mieltymysjärjestyksiä ei voida muuttaa koko yhteiskunnan tilauksiksi. Oletetaan, että paremmuusjärjestykseen perustuvassa äänestyksessä on kolme vaihtoehtoa (vaihtoehtoa): X, Y ja Z. Seuraava taulukko näyttää 100 äänestäjän äänestystulokset:

Näytetaulukko 1

Tulosten perusteella vaihtoehto X voittaa, koska järjestys X> Y> Z kerää eniten ääniä (45 äänestäjää suosivat Y: tä Z: n sijaan ja X: tä Y: n sijaan). Järjestys, jonka ensisijaisena vaihtoehtona on Z, näyttää pienimmän määrän ääniä, ja vain 20 äänestäjää suosittelee Z: tä kahden muun vaihtoehdon sijasta. Jos vaihtoehto Y ei kuitenkaan ole enää käytettävissä oleva vaihtoehto, tulos muuttuu.

Näytetaulukko 2

Z: n yli X: n äänten kokonaismäärä on 55 (yhdistämällä äänet Y: n> Z> X: n ja Z> X> Y: n järjestyksiin), ja X: n äänet yli Z: n on edelleen 45. Tulos tarkoittaa, että Z on sosiaalisesti luokiteltu X: n yläpuolelle. Ristiriitainen tulos on osoitus Arrow'n mahdottomuuslauseesta.

Arrow's Impossibility Theorem -olosuhteet

Kuten edellä mainittiin, kohtuullisen oikeudenmukaiselle vaalimenettelylle on joukko ehtoja (kriteerejä). Se sisältää diktatuurittomuuden, rajoittamattoman alueen, merkityksettömien vaihtoehtojen riippumattomuuden, sosiaalisen järjestyksen ja Pareto-tehokkuuden.

1. Ei-diktatuuri

Diktatuurittomuus tarkoittaa sitä, että yksi äänestäjä ja äänestäjän etusija eivät voi edustaa koko yhteisöä. Sosiaalihuoltotoiminnon on otettava huomioon useiden äänestäjien toiveet.

2. Rajoittamaton verkkotunnus

Rajoittamaton verkkotunnus edellyttää kaikkien äänestäjien kaikkien mieltymysten laskemista, mikä antaa sosiaalisten mieltymysten täydellisen sijoituksen.

3. Merkityksettömien vaihtoehtojen riippumattomuus

Epäasiallisten vaihtoehtojen ehtojen riippumattomuus edellyttää, että kun yksilöiden osajoukon epäolennaiset vaihtoehdot muuttuvat, osajoukon sosiaaliseen sijoitukseen ei pitäisi vaikuttaa. Edellä olevassa osiossa mainittu esimerkki rikkoo ehtoa. IIA-ehdon saavuttamiseksi tuloksen tulisi pysyä samana (vaihtoehto X tulisi silti sijoittaa sosiaalisesti vaihtoehdon Z yläpuolelle), kun vaihtoehto Y poistetaan.

4. Sosiaalinen tilaaminen

Sosiaalinen järjestys edellyttää, että äänestäjien on voitava järjestää valintansa yhteydessä olevaan ja transitiiviseen suhteeseen, ts. Paremmasta huonompaan.

5. Pareto-tehokkuus

Pareto-tehokkuuden kannalta Pareto-hyötysuhde Pareto-tehokkuus, yleisesti käytetty taloustieteessä, on taloudellinen tilanne, jossa on mahdotonta saada osapuolta paremmin elämään tekemättä toista. , yksilöiden yksimielisiä mieltymyksiä on kunnioitettava. Sosiaalisten mieltymysten järjestyksen on oltava sopusoinnussa yksilöllisten mieltymysten järjestyksen kanssa, jos jokainen äänestäjä pitää ehdottomasti yhtä vaihtoehdoista toisen sijaan. Tuloksen ei pitäisi olla herkkä suosikkiprofiilille.

Kardinaaliäänestys vs. sijoitus

Arrow'n mahdottomuuslauseke koskee vain luokiteltujen äänestysten vaalijärjestelmää, mutta ei kardinaaliäänestystä vaalijärjestelmää. Sijoitetussa äänestyksessä äänestäjät antavat paremmuusjärjestyksessä olevat äänestyslistat ja sijoittavat valintansa järjestysasteikolla. Kardinaaliäänestyksessä äänestäjät antavat luokiteltuja äänestyslippuja ja voivat arvioida jokaisen valinnan itsenäisesti.

Kardinaaliäänestyksessä optioille voidaan antaa numeeriset pisteet. Sijoitettuun äänestykseen verrattuna kardinaaliäänestys antaa enemmän tietoa, mikä antaa mahdollisuuden kardinaaliäänestysjärjestelmälle muuntaa yksilöiden etuusjärjestykset sosiaaliseksi etuusjärjestykseksi.

"Ways Out" Arrow'n mahdottomuuden teoreemasta

Joitakin yrityksiä yritetään paeta mahdottomuuslauseesta ja tutkia mahdollisuuksia. Tällaiset yritykset voidaan luokitella kahteen pääryhmään. Yksi sisältää lähestymistavat, jotka vetävät jokaisen mieltymysprofiilin vaihtoehtoiseksi tai sosiaaliseksi mieltymykseksi. Lähestymistavoilla yritetään heikentää tai poistaa yhden tai useamman oikeudenmukaisen vaalijärjestelmän edellytykset. Yksi esimerkki on pariäänestys, joka rajoittaa vaihtoehtojen määrän kahteen.

Toinen luokka sisältää lähestymistapoja, jotka tutkivat muita sääntöjä. Kardinaaliäänestysvaalijärjestelmä, joka välittää enemmän tietoa, on esimerkki. Täten kardinaalista hyötyä pidetään luotettavampana välineenä sosiaalisen hyvinvoinnin osoittamiseksi.

Lisäresurssit

Rahoitus tarjoaa Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit, kovenanttimallinnukset, lainat takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Tutki alla olevia asiaankuuluvia resursseja jatkaaksesi oppimista ja tietopohjan kehittämistä:

  • Groupthink Groupthink Groupthink on termi, jonka sosiaalipsykologi Irving Janis kehitti vuonna 1972 kuvaamaan ryhmän virheellisiä päätöksiä ryhmän paineiden vuoksi. Ryhmäajatus on ilmiö, jossa tapoja lähestyä ongelmia tai asioita hoidetaan ryhmän yksimielisyydellä eikä yksilöiden toimimisesta itsenäisesti.
  • Näkymätön käsi Näkymätön käsi Käsitteen "näkymättömästä kädestä" loi skotlantilainen valaistumisen ajattelija Adam Smith. Se viittaa näkymättömään markkinavoimaan, joka tuo vapaiden markkinoiden tasapainoon kysynnän ja tarjonnan kanssa itsensä kiinnostavien yksilöiden toimilla.
  • Vankien dilemma Vankien dilemma Vankien dilemma on päätöksenteon ja peliteorian paradoksi, joka osoittaa, että kaksi järkevää yksilöä, jotka tekevät päätöksiä omien etujensa mukaisesti, voivat
  • Zero Sum Game Zero Sum Game (ja Non Zero Sum) Nollasummapeli on tilanne, jossa pelaajalle tapahtumasta aiheutuneet tappiot lisäävät yhtä paljon vastustajan pelaajan voittoja. Se on nimetty tällä tavalla, koska molempien osapuolten nettovaikutus voittojen ja tappioiden jälkeen on nolla.

Uusimmat viestit