Osa 368 - Verovapaat uudelleenjärjestelyt liittovaltion tuloveroa varten

Lain 368 §: n A momentin 1 kohdassa hahmotellaan uudelleenjärjestelyjen verokohtelun muoto, sellaisena kuin se on kuvattu vuoden 1986 sisäisessä tullikoodeksissa. Näiden tervehdyttämistoimien on kuitenkin täytettävä tietyt oikeudelliset vaatimukset luokitellakseen suotuisaan kohteluun. Lisäksi oikeuskäytännössä kehittyneiden kodifioitujen vaatimusten ulkopuolella on ollut ennakkotapauksia.

Erilaiset liiketoimet voivat olla verovapaita uudelleenjärjestelyjä liittovaltion tuloverotarkoituksiin. Jotta liiketoimi voidaan luokitella verovapaaksi uudelleenjärjestelyksi, sen on täytettävä yhden verotonta uudelleenjärjestelyä koskevat lait. Lisäksi verovapaan uudelleenjärjestelyn on yleensä täytettävä myös kaikki oikeudelliset vaatimukset (kiinnostuksen jatkuvuus, liikeyrityksen jatkuvuus ja liiketoiminnan tarkoitus), joita sovelletaan kaikkiin verovapaisiin uudelleenjärjestelyihin.

368 § Veroton teema

Verovapaiden uudelleenjärjestelyrakenteiden tunnistaminen

Erilaiset verovapaat uudelleenjärjestelyt on määritelty IRC: n § 368 (a). Ne sisältävät seuraavat:

368 §: n alakohtaRakenneuudistuksen tyyppi
368 (a) (1) (A)Verovapaat sulautumat ja sulautumiset
368 (a) (1) (B)Pörssi-pörssit
368 (a) (1) (C)Osakekohtaiset pörssit
368 (a) (1) (D)Erimieliset uudelleenjärjestelyt
368 (a) (1) (E)Pääomapohjan vahvistaminen
368 (a) (1) (F)Organisaation paikan tai muodon muutokset
368 (a) (1) (G)Maksukyvyttömyysjärjestelyt

Näitä uudelleenjärjestelyjä kuvataan tarkemmin jäljempänä, mutta ykseyden vuoksi yllä olevat voidaan jakaa viiteen päätyyppiseen uudelleenjärjestelyyn. Alalohkot A, B ja C luokitellaan yritysjärjestelyiksi, joissa tarvitaan tytäryritysrakennetta. Alajaksot D - G ovat kaikki omat luokat, jotka muodostavat neljä muuta uudelleenjärjestelyä, joita käsitellään jäljempänä.

IRC: n 368 §: n a alakohdan 1 alakohta A - C

Kolme ensimmäistä edellä kuvattua yritysostoa luokitellaan yritysjärjestelyiksi, jolloin ne muodostuvat tytäryhtiön hankinnasta.

A veroton yhdistäminen ja yhdistäminen IRC: n § 368 (a) (1) (A) on melko leikattu ja kuiva. Fuusiotyyppisissä sulautumistyypeissä Sulautumisella tarkoitetaan sopimusta, jossa kaksi yritystä yhdistyvät yhdeksi yhtiöksi. Toisin sanoen sulautuminen on kahden yrityksen yhdistäminen yhdeksi oikeushenkilöksi. Tässä artikkelissa tarkastelemme erityyppisiä sulautumia, joita yritykset voivat toteuttaa. Sulautumistyypit Uudelleenjärjestelyjä on viisi erilaista tyyppiä, tytäryhtiö sulautuu emoyhtiöön minkä tahansa sovellettavan osavaltion lain tai sulautumalain mukaisesti. Konsolidointi puolestaan ​​käsittää kahden tasa-arvoisen yrityksen yhdistelmän. Liiketoiminnan organisoinnin kannalta nämä kaksi yritystä voivat tosiasiallisesti hajota ja yhtyä uutena osakeyhtiönä. Yhtiö on oikeushenkilö, jonka yksityiset henkilöt, osakkeenomistajat tai osakkeenomistajat ovat perustaneet voittoa tavoittelemaan. Yritykset voivat tehdä sopimuksia, nostaa kanne ja nostaa kanne, omistaa omaisuuttaan, maksaa liittovaltion ja osavaltion veroja ja lainata rahaa rahoituslaitoksilta. .

IRC: n § 368 (a) (2) (D) hahmottaa erityyppisen sulautumisen, joka tunnetaan nimellä a kolmikulmainen sulautuminen eteenpäin. Tässä uudelleenjärjestelyssä kohdeyrityksen hankkii emoyhtiön tytäryhtiö, toisin kuin suoraan emoyhtiöltä. IRC: n § 368 (a) (2) (E) hahmottaa a käänteinen kolmion sulautuminen, jossa vastaanottavan emoyrityksen tytäryhtiö imeytyy kohdeyritykseen.

368 §: n a alakohdan 1 alakohdan B alajaksossa määritellään a pörssi-pörssi -hankinta Osakekaupassa yksittäiset osakkeenomistajat myyvät osuutensa yrityksestä ostajalle. Osakemyynnillä ostaja ottaa omaisuuden sekä varoista että veloista - mukaan lukien liiketoiminnan aikaisemmista toimista mahdollisesti aiheutuvat velat. Ostaja vain astuu edellisen omistajan kenkiin, mikä johtaa a sulkeellinen B-uudelleenjärjestely (kuten alaosassa sanotaan). Tämäntyyppinen liiketoimi sisältää kaikkien kohdeyrityksen osakkeiden kaupankäynnin Mikä on osake? Henkilöä, joka omistaa osakkeita yrityksessä, kutsutaan osakkeenomistajaksi, ja hänellä on oikeus vaatia osaa yrityksen jäännösvaroista ja tuloksesta (jos yritys puretaan koskaan). Termejä "osake", "osakkeet" ja "oma pääoma" käytetään keskenään. osalle vastaanottavan emoyrityksen osaketta. Tämä poistaa kohdeyrityksen omistajuuden kohdeyrityksen osakkeenomistajilta ja antaa sen hankkivalle yhtiölle. Vastineeksi kohdeyrityksen osakkeenomistajista tulee vähemmistöomistajia hankkivassa yhtiössä.

368 §: n a alakohdan 1 alakohdan C alajaksossa määritellään a Omaisuuskauppa omaisuuserä Omaisuuskauppa tapahtuu, kun ostaja on kiinnostunut ostamaan yrityksen käyttöomaisuuden osakkeiden sijaan. Se on eräänlainen yritysjärjestely. Lakisääteisesti omaisuuskaupalla tarkoitetaan liiketoiminnan luovutusta, joka ei tapahdu osakekaupan muodossa. , joka tunnetaan myös nimellä a sulkeellinen C-uudelleenjärjestely.

IRC: n § 368 (a) (1) (D)

Toisin kuin yritysjärjestely, jakautuva uudelleenjärjestely merkitsee osan konsernin omistusosuuden myynnistä tai yrityksen jakamista pienempiin tytäryhtiöihin. Tämä johtaa verovapaaseen uudelleenjärjestelyyn, jota voidaan kuvata hankinnan käänteisenä.

IRC: n § 368 (a) (1) (D) määrittelee, että varojen jakaminen emoyhtiön omaisuuserän perusteella Omaisuuskauppa tapahtuu, kun ostaja on kiinnostunut ostamaan yrityksen käyttöomaisuuden osakkeiden sijaan. Se on eräänlainen yritysjärjestely. Lakisääteisesti omaisuuskaupalla tarkoitetaan liiketoiminnan luovutusta, joka ei tapahdu osakekaupan muodossa. voi muodostaa sitovan ja laillisen uudelleenjärjestelyn, jos kunkin jaetun osan haltijat myöntävät määräysvallan heti siirron jälkeen ja nämä haltijat olivat edellisen emoyhtiön osakkeenomistajia. Luvussa 354 hahmotellaan edelleen tukirakenne, jossa korvaavia osakkeita voidaan saada tällaisessa uudelleenjärjestelyssä verovapaasti.

IRC: n § 368 (a) (1) (E)

Pääomapohjan vahvistaminen Uudistettu pääomapohjan vahvistaminen Vivutettu pääomapohjan vahvistaminen tapahtuu, kun liikkeeseenlaskija kääntyy velkamarkkinoille myymään joukkovelkakirjoja ja käyttää tuotot oman pääoman takaisinostoon. tapahtuu, kun yritys järjestelee uudelleen velan ja oman pääoman osuuden yrityksen sisällä. Tämä voi johtua epäsuotuisista taloudellisista olosuhteista, jotka johtavat yrityksen rakenneuudistukseen, mutta eivät siltä osin, että ne edellyttävät sulautumista tai konsolidointia.

Pääomapohjan vahvistamista on kahta tyyppiä - tuotantoketjun loppupäässä ja alkupäässä. Ylemmän tason pääomapohjan vahvistaminen johtaa siihen, että yhteiset osakkeenomistajat kasvavat etuoikeutettuihin osakkeenomistajiin. Jatkotason pääomapohjan vahvistaminen poistaa velan muuttamalla velanhaltijat osakkeenomistajiksi, mutta heikentäen aikaisemmin olemassa olevien osakkeenomistajien omistusta.

IRC: n § 368 (a) (1) (F)

Muuttaminen tai organisaatiorakenteen muutos voi johtaa uudelleenjärjestelyihin liittovaltion verotarkoituksia varten. Tämä liike voidaan toteuttaa yhdistämällä vanha yksikkö uudessa sijaintipaikassa toimivaan yritysyksikköön tai pitämällä haluttua organisaatiorakennetta. Alajaksossa F todetaan yksinkertaisesti, että tämän tyyppistä uudelleenjärjestelyä, johon sisältyy "pelkkä identiteetin, muodon tai paikan muutos", pidetään verotuksellisena uudelleenjärjestelynä.

IRC: n § 368 (a) (1) (G)

Viimeisessä alakohdassa hahmotellaan uudelleenjärjestelyjen luokittelu konkurssi- tai maksukyvyttömyysmenettelyjen yhteydessä. Selvitystilassa olevan yrityksen omistusosuuksien myynti voi muodostaa uudelleenjärjestelyn ja tulla tuloverotulontatapahtumaksi.

Lisäresurssit

Tämä on opas § 368 uudelleenjärjestelyihin. Tämä artikkeli on luotu vain koulutustarkoituksiin, ja sinun tulee aina ottaa yhteyttä ammatilliseen neuvonantajaan ennen taloudellisten päätösten tekemistä.

Jos haluat jatkaa oppimista ja edetä urallasi, tarkista:

  • Veroton uudelleenjärjestely Veroton uudelleenjärjestely Jotta verovapaa uudelleenjärjestely voidaan luokitella, liiketoimen on täytettävä tietyt vaatimukset, jotka vaihtelevat suuresti tapahtuman muodosta riippuen.
  • Veroparatiisit Veroparatiisi Veroparatiisi tai offshore-finanssikeskus on mikä tahansa maa tai lainkäyttöalue, joka tarjoaa minimaalisen verovelvollisuuden ulkomaisille henkilöille ja yrityksille.
  • Verosuojat Verosuoja Verosuoja on sallittu vähennys verotettavasta tulosta, mikä vähentää verosaatavia. Näiden kilpien arvo riippuu yrityksen tai yksityishenkilön tosiasiallisesta verokannasta. Yhteiset vähennyskelpoiset kulut sisältävät poistot, poistot, kiinnelainamaksut ja korkokulut
  • Arvostusmenetelmät Arvostusmenetelmät Kun arvostetaan yritystä jatkuvana yrityksenä, käytetään kolmea tärkeintä arvostusmenetelmää: DCF-analyysi, vertailukelpoiset yritykset ja ennakkotapahtumat. Näitä arvostusmenetelmiä käytetään sijoituspankkitoiminnassa, oman pääoman tutkimuksessa, pääomasijoituksissa, yritysten kehittämisessä, fuusioissa ja yritysostoissa, vipuvaikutteisissa yritysostoissa ja rahoituksessa

Uusimmat viestit