Nettokäyttötuotto (NOI) - yleiskatsaus, kuinka laskea

Nettokäyttötuotto (NOI) on tuloja tuottavan kiinteistön arvo, kun tyhjistä tiloista aiheutuvat toimintakustannukset ja tappiot vähennetään kiinteistön kokonaistuloista. NOI auttaa sijoittajaa määrittämään kiinteistön kannattavuuden sijoituspäätöstä tehtäessä. NOI: n laskennassa ei kuitenkaan oteta huomioon veroihin, poistoihin ja poistoihin liittyviä kuluja. Poistot Poisto viittaa velan takaisinmaksuun suunnitelluilla, ennalta määrätyillä pienemmillä maksuilla. Nämä maksut suoritetaan melkein kaikilla alueilla, joilla sovelletaan poistoja, pääoman ja korkojen muodossa. Termi liittyy läheisesti myös poistojen käsitteeseen. ja muut investoinnit.

Nettotuotot

Kiinteistöstä saatavat kokonaistulot sisältävät kaikki mahdolliset tulovirrat kiinteistöstä. Kiinteistöjen päätuotot syntyvät tilojen vuokrasta. Lisätuloja voidaan kuitenkin saada pysäköintimaksuista, myyntiautomaateista, pesukoneista ja muista tiloissa suoritettavista palveluista.

Liiketoiminnan kokonaiskustannukset (vähennettynä kokonaistuloista) syntyvät kiinteistön säännöllisestä käytöstä ja kunnossapidosta ilman mahdollisia investointeja. Toimintakulut sisältävät kulut, kuten johdon perimät palkkiot, vakuutukset, oikeudellisista palveluista perittävät palkkiot, apuohjelmat. Apuohjelmakustannukset Apuohjelmien kulut ovat kustannuksia, jotka aiheutuvat apuohjelmien, kuten sähkön, veden, jätteiden hävittämisen, lämmityksen ja viemärin, käytöstä. Kustannukset syntyvät, talonmiehen palkkiot ja yleiset huoltokorjaukset.

Investointeja ei oteta huomioon NOI: n vähennetyissä kuluissa. Investoinnit ovat ne, jotka kiinteistön omistajat päättävät ostaa tai vaihtaa joko osittain tai kokonaan tiloissa, ts. Korvaavat ilmastointijärjestelmän.

Nopea yhteenveto

  • Kiinteistöjen nettokäyttötuotto (NOI) on kaava, jota kiinteistöalan ammattilaiset käyttävät tuloa tuottavan kiinteistön arvon määrittämiseen.
  • NOI auttaa kiinteistösijoittajia erottamaan hyvän sijoitusmahdollisuuden muuten kannattamattomasta sijoituksesta.
  • NOI: n laskennassa ei oteta huomioon verotusta, omaisuuden poistoja, lainoista maksettuja korkoja ja poistoja.

Liiketoiminnan nettotuotot vs. nettotuotot

Liiketoiminnan nettotuotot ovat liiketoiminnan päivittäisestä toiminnasta kertyneet tuotot vähennettynä toimintakuluilla. Huomioon otetut kokonaistulot eivät sisällä liiketoiminnan ulkopuolisten sijoitusten lisätuottoja. Liiketoiminnan kokonaiskustannukset eivät sisällä normaalin liiketoiminnan ulkopuolisia lisäkustannuksia, kuten veroja, rahoittajille maksettuja korkoja ja muita investointeja.

Toisaalta nettotuotot ovat viimeinen luku, kun kaikki kulut vähennetään kokonaistuloista. Kokonaistulot sisältävät kaikki tulokanavat, mukaan lukien kaikki liiketulot, sijoitustuotot, tarjottujen lainojen korot jne. Vähennetyt kulut sisältävät pääomakulut, verot ja kaikki toimintakulut.

Aktivointiprosentti vs. nettotuotot

Aktivointikorko (yläraja) ja NOI liittyvät käsi kädessä auttamaan sijoittajaa tekemään sijoituspäätöksiä kiinteistöihin. NOI: n tapaan korkokantaa käytetään sijoituksen kannattavuuden arviointiin. Se auttaa sijoittajaa määrittämään todennäköisen sijoitetun pääoman tuottoprosentin. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (Sijoitetun pääoman tuotto) on sijoittajan tuotto (ROI), joka on taloudellinen suhde, jota käytetään laskemaan sijoittajalle koituva hyöty suhteessa sijoituskustannuksiinsa. Se mitataan yleisimmin nettotuloksena jaettuna sijoituksen alkuperäisillä pääomakustannuksilla. Mitä korkeampi suhde, sitä suurempi hyöty ansaitaan. tarkemmin kuin tavanomaiset menetelmät. Yläraja on siis nettotuotanto jaettuna sijoituksen arvolla. Määrä kertoo prosenttiosuuden vuotuisesta sijoitetun pääoman tuotosta.

Ylärajat ja NOI ovat tärkeitä tekijöitä sijoittajille, koska ne auttavat mittaamaan sijoituksen kannattavuutta etenkin sijoitusprosessin alkuvaiheessa. Ne mahdollistavat toteutettavissa olevien sijoitusten vertailun auttaakseen sijoittajaa tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja päätöksiä. Yläraja auttaa myös yhteisöä ymmärtämään toimintakustannuksensa yksityiskohtaisesti ja toteuttamaan asianmukaiset toimet tarpeettomien kulujen vähentämiseksi.

Hyvän tai huonon ylärajan kuvaaminen on suhteessa maantieteelliseen sijaintiin. Sijoittajat eivät voi verrata eri alueilta saatuja korkoja, mutta heidän tulisi verrata samaan sijaintiin kuuluvia korkoja. Esimerkiksi kaksi samanlaista ylärajaa, jos yksi on korkealuokkaisesta kaupunkialueesta, eroaa maaseudulta, vaikka ne saattavat vaikuttaa arvoltaan samanlaisilta.

NOI: n maksimointi

Liiketoiminnan nettotuottojen maksimointi merkitsee kannattavuuden kasvua, mikä on liiketoiminnan perustavoite. Koska NOI: ta käytetään yrityksen taloudellisen tilanteen arvioinnissa, sitä korkeampi se on, sitä parempi yritykselle. Se auttaa myös tunnistamaan yrityksen todennäköiset mallit tietyn ajanjakson ajan.

NOI: n maksimoimiseksi yhteisön on pakko leikata kuluja, vähentää luottotappioita ja lisätä myyntiä. Kustannusten leikkaaminen voi tarkoittaa minimoimista mahdollisimman pieniin kustannuksiin. Kustannusten vähentämisen strategioihin kuuluvat työvoiman ulkoistaminen, teknologiaratkaisujen toteuttaminen, tehokkaat toiminnot tuhlauksen minimoimiseksi, vanhentuneiden toimintojen poistaminen ja markkinointistrategioiden optimointi 4 markkinointiprosessia Markkinoinnin 4 potteria viittaavat markkinoinnin neljään avainelementtiin. tuote tai palvelu. Niihin liittyy markkinointiseos, joka on.

Lisää resursseja

Rahoitus on maailmanlaajuisen Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin virallinen toimittaja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit , kovenanttimallinnus, lainojen takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma, joka on suunniteltu auttamaan kaikkia tulemaan maailmanluokan rahoitusanalyytikoiksi. Alla olevista lisäresursseista on hyötyä urasi jatkamiseksi:

  • Verojen jälkeiset liiketulot (ATOI) Verojen jälkeiset operatiiviset tulot (ATOI) Liiketoiminnan verotulojen jälkeen tai ATOI ovat yrityksen toimintatulot verojen maksamisen jälkeen. GAAP ei tunnusta ATOI: ta, koska se ei sisällä veroja
  • Investoinnit Investoinnit Investoinneilla tarkoitetaan varoja, joita yritys käyttää pitkäaikaisten varojen ostamiseen, parantamiseen tai ylläpitoon yrityksen tehokkuuden tai kapasiteetin parantamiseksi. Pitkäaikaiset varat ovat yleensä fyysisiä ja niiden taloudellinen vaikutusaika on useampi kuin yksi tilikausi.
  • Tulot vs. Tulot vs. Tulot Tulot vs. Tulot vs. Tulot Tulot, tuotot ja tulot ovat todennäköisesti kolme yleisimmin käytettyä käsitettä kirjanpidossa ja rahoituksessa. Kaikki termit tarkoittavat yrityksen mittoja
  • Poistomenetelmien tyypit Yleisimpiä poistomenetelmiä ovat tasapoisto, kaksinkertainen lasku, tuotantoyksiköt ja vuosien summa. On olemassa useita kaavoja omaisuuserän poistojen laskemiseksi. Poistokuluja käytetään kirjanpidossa aineellisen hyödykkeen hankintamenon kohdistamiseen sen taloudelliseen vaikutusaikaan.

Uusimmat viestit