Vanhempi ja huonommassa etuoikeudessa oleva velka - Lisätietoja pääomasijoituksesta

Vanhemmat ja huonommassa etuoikeudessa olevat velat viittaavat niiden sijoituspaikkaan yrityksen pääomapinossa. Selvitystilanteessa Selvitysarvo Likvidointiarvo on arvio lopullisesta arvosta, jonka rahoitusinstrumenttien haltija saa, kun omaisuuserä myydään tai selvitystilaan, etuoikeutettu velka maksetaan ensin, kun taas etuoikeudeltaan huonompi velka maksetaan vain, jos varat jäävät vanhempainvelan maksamisen jälkeen. Sijoittajalle maksettavan riskin kompensoimiseksi etuoikeudeltaan huonommassa asemassa olevien velkojen korko on korkeampi kuin etuoikeutettujen velkojen.

Pääoman pino

Vanhempien ja huonommassa etuoikeudessa olevien velkojen ymmärtämiseksi meidän on ensin tarkistettava pääomapino. Pääomasijoitus asettaa etusijalle erilaiset pääomalähteet, mukaan lukien etuoikeutetut velat, etuoikeudeltaan huonommat velat ja oma pääoma Osakkeenomistajat Oma pääoma Osakkeenomistajien oma pääoma (tunnetaan myös nimellä Oma pääoma) on yhtiön taseen tili, joka koostuu osakepääomasta ja kertyneistä voittovaroista. Se edustaa myös varojen jäännösarvoa vähennettynä veloilla. Järjestämällä alkuperäinen kirjanpitoyhtälö saadaan osakkeenomistajien oma pääoma = varat - velat. Pino osoittaa kaksi löydöstä. Ensinnäkin vanhemmille velkojille maksetaan ensin taloudellisen hätätilanteen sattuessa. Luku 11 Konkurssi Luku 11 on oikeudellinen prosessi, johon sisältyy velallisen velkojen ja varojen uudelleenjärjestely. Se on yksityishenkilöiden, parisuhteiden, yritysten ja osakkeenomistajien käytettävissä, kun taas osakkeenomistajat jakavat jäljellä olevan määrän sen jälkeen, kun kaikki velkojat ovat maksaneet. Toiseksi velan ja oman pääoman tuottoprofiili on käänteinen prioriteettiluetteloon. Osakkeenomistajilla, joilla on pääomaosuus, on korkein tuottoprofiili, kun taas vanhemmilla velkojilla on alhaisin.

Katsaus vanhempiin velkoihin

Vanhemmissa veloissa on muutama pääkomponentti. Yrityksillä on tyypillisesti uusi luottolimiitti Pyörivä luottolimiitti. Uusiutuva luottolimiitti on luottoraja, joka järjestetään pankin ja yrityksen välillä. Siinä on vahvistettu enimmäismäärä ja erilaiset määräaikaiset lainat. Koko vanhemman velkaosuuden osuus hankinnan rahoituksesta on yleensä 50%, mikä vastaa suunnilleen 2–3-kertaista velkaa käyttökatteelle (EBITDA). Käyttökate (EBITDA) tai tulos ennen korkoa, veroja, poistoja ja poistoja on yrityksen voitto ennen minkään näistä nettovähennyksistä tehty. Käyttökate keskittyy yrityksen operatiivisiin päätöksiin, koska siinä tarkastellaan yrityksen kannattavuutta ydinliiketoiminnasta ennen pääomarakenteen vaikutusta. Kaava, esimerkkejä tai kaksinkertainen koron kattavuus. Esimerkiksi, jos yrityksen käyttökate on vakaa ja luotettava, pankit antaisivat ehkä yritykselle kaksi tai kolme kertaa korkeamman käyttökatteen vanhemmalle lainalleen. Toinen esimerkki vaatisi yritystä tuottamaan riittävän kassavirran kattamaan etuoikeutettujen velkojen korkokulut kahdesti.

Yleisiä vanhempien lainojen luotonantajia ovat liikepankit, luotto-yhtiöt ja vakuutusyhtiöt.

Vanhempi-huonommassa asemassa oleva velka

Vipu ja paluu

Kuinka velka vaikuttaa oman pääoman tuottoon? Sijoittaja voi käyttää etuoikeutettua ja huonommassa etuoikeudessa olevaa lainaa oman pääoman tuoton parantamiseen. Ajan myötä yrityksen kasvaessa myös yrityksen alkuperäinen pääomarakenne muuttuu. Oletetaan, että ensimmäisen vuoden pääomapino oli 40% etuoikeutettu velka, 20% pääomalaina ja 40% oma pääoma. Kuinka tämä muuttuu kolmen tai viiden vuoden ajanjaksolla?

Kun liiketoiminta kasvaa ja laajenee, pääomaosuus kasvaa merkittävästi seuraavien 3-5 vuoden aikana. Pääomalaina pysyy samana, kun taas etuoikeutettu velka pienenee, koska sen pääoma on maksettu takaisin lyhennysaikana. Siksi liiketoiminnan arvo on kasvanut, mutta suurin osa kasvusta on siirtynyt vain osakkeenomistajille. Tämä oman pääoman kasvu on se, miten pääomasijoitusyhtiöt tuottavat sisäisen tuottoprosentin (IRR). IRR-vakioalue on tavallisesti 20-30%.

velkaa käytetään oman pääoman tuoton parantamiseen

Pääomasijoitusyhtiön kannalta on tärkeää, että etukäteen sijoitetun oman pääoman määrä tuottaa riittävän tuoton. Jos rahoitusvaje on olemassa, se kuitenkin yleensä täytetään pääomalainoilla.

Jos haluat lisätietoja velan mallinnuksesta, vipuvaikutuksen käytöstä ja IRR: n laskemisesta, tutustu taloudellisen mallinnuksen kursseihimme.

Yleiskatsaus pääomalainaan

Jatkamme keskustelua vanhemmista ja etuoikeusasemaltaan huonommista veloista. Siirrytään pääomalainasta pääomalainaan, jota pidetään kaikenlaisena velkana, jota ei makseta ennen kuin kaikki etuoikeutetut velat on maksettu kokonaisuudessaan. Jopa huonommassa etuoikeusasemassa olevissa veloissa on kuitenkin erityyppisiä lainoja, joilla on erilaiset prioriteetit. Pääomalainatyyppeihin kuuluvat korkotuottoiset joukkovelkakirjat, mezzanine optiotodistuksilla ja ilman optioita, Palkkiomaksutodistukset ja toimittajan setelit, järjestyksessä korkeimmasta alimpaan prioriteettiin. Toinen tapa ilmaista arvopapereiden eri prioriteetteja on alistamisasteikko. Esimerkiksi korkotuottoisilla joukkovelkakirjoilla on alin etuoikeus, kun taas myyjälainoilla on korkein.

Pääomalainat

Eri alistumisasteiden odotettu tuotto on vaihteleva. Siksi sijoittajat tekevät päätöksiä tämän riskin perusteella ja palkitsevat kompromissin. Esimerkiksi korkotuottoisilla joukkolainasijoittajilla on korkein prioriteetti velan perimisessä taloudellisissa vaikeuksissa, mutta he saavat alimman tuoton kaikista huonommassa asemassa olevista velkojista. Toisaalta myyjävelkakirjalainanantajilla on matalin prioriteetti velan perimisessä, mutta ne tuottavat korkeimman odotetun tuoton kaikista lainanantajista.

Lopuksi lisääntyvän alistamisen myötä pääoman laimennus lisääntyy. Siksi on tärkeää, että johto etsii pääomalähteitä pääomapinon yläpuolelta oman pääoman laimentumisen minimoimiseksi.

Kestävä pääomalaina

Yritys voi ottaa vain niin paljon velkaa. Joten kuinka paljon huonommassa asemassa olevia velkoja yritys voi hoitaa?

On olemassa useita toimenpiteitä, joilla tyypillisesti arvioidaan yrityksen enimmäisvaltuutettu velka:

  • Kokonaisvelka / käyttökate -suhde 5-6 kertaa. Kuten edellä mainittiin, vanhempien velkojen osuus EBITDA: sta on tyypillisesti 2–3-kertainen, joten loput pääomalainat
  • Käyttökate käteiskorkoon noin 2 kertaa
  • Minimi omarahoitus 30% -35%

Asianmukainen pääomarakenne on rakennettava näiden rajoitusten puitteissa.

Luottoluokitukset ja korkotuottoiset velat

Korkotuottoiset joukkovelkakirjat ovat julkisesti kaupankäynnin kohteena olevia arvopapereita, jotka mahdollistavat kauppojen jälkimarkkinoilla. Välirahoitus ei kuitenkaan ole vaihdettavissa.

Luottoluokituslaitokset antavat jokaiselle joukkovelkakirjalainalle luottotiedot, jotta he ymmärtäisivät joukkovelkakirjojen ostamisesta aiheutuvat riskit. AAA-luokituksella olevat joukkovelkakirjat ovat turvallisimpia, pienimmällä todennäköisyydellä maksukyvyttömyydelle, kun taas D-luokituksella olevat joukkovelkakirjat ovat vähiten turvattuja, suurin todennäköisyys laiminlyödä. Lisäksi joukkovelkakirjoja, joiden luottoluokitus on BBB- tai korkeampi, pidetään sijoitusluokkana, kun taas joukkolainoja, joiden luokitus on vähintään BB +, pidetään sijoitusluokan ulkopuolisina, korkean tuoton tai roskapostilainaina.

Luottoluokitukset

Puolikerran velka

Mezzanine-velka on vaihdettavissa oleva arvopaperi, joka on etuoikeusasemassa etuoikeusasemassa oleville veloille. Sillä on usein luoton takaisinmaksu, kertynyt käteispalautus ja siihen voi olla liitetty osakepääoma. Oman pääoman ehtoiset optiot antavat lainanantajille altistumisen omalle pääomalle todellisten korkomaksujen odotetun tuoton lisäksi.

Mezzanine-velka sisältää myös vaihtovelkakirjalainat, jotka voidaan muuntaa kokonaan omaksi pääomaksi, tai vaihdettavat etuoikeutetut osakkeet, jotka voidaan muuntaa kokonaan etuoikeutetuiksi osakkeiksi.

Optiolainoilla, vaihtovelkakirjalainoilla ja vaihdettavissa olevilla etuoikeutetuilla osakkeilla on kaikilla oman pääoman ehtoiset vastuut sisäänrakennettu velkapaperiin.

Puolikerros palaa

Mezzanine-lainanantajat tavoittelevat sisäisen tuottoprosentin (IRR) olevan 15-20%. IRR koostuu useista komponenteista. Ensimmäinen on käteiskorko, jonka yritys maksaa sijoittajalle. Toinen osa on kertynyt korko, joka on kertynyt korko, joka maksetaan takaisin pääoman kanssa. Nämä kaksi osatekijää muodostavat sopimuksen mukaiset tuotot, jotka yritys on velkaa velkojille. Viimeinen komponentti on optiotodistusten ylöspäin suuntautuva vastuuriski. Nämä optiotodistukset ovat tyypillisesti 3–10% liiketoiminnan irtautumisen jälkeisestä arvosta, mikä lisää merkittävästi velkasijoittajan IRR: ää.

Puolikerros palaa

Liittyvät lukemat

Kiitos, että olet lukenut tämän vanhempien ja huonommassa etuoikeudessa olevien velkojen oppaan. Oppimisen jatkamiseksi ja urasi edistämiseksi suosittelemme näitä seuraavia lisärahoitusresursseja:

  • Velkakapasiteetti Velkakapasiteetti Velkakapasiteetilla tarkoitetaan yritykselle mahdollisesti aiheutuvan ja takaisin maksettavan velan kokonaismäärää velkasopimuksen ehtojen mukaisesti.
  • Lainan kustannukset Lainan kustannukset Lainan hinta on tuotto, jonka yritys antaa velanhaltijoilleen ja velkojilleen. Velan kustannuksia käytetään WACC-laskelmissa arvostusanalyyseihin.
  • Velka-aikataulu Velka-aikataulu Velka-aikataulussa esitetään kaikki yrityksellä olevat velat aikataulussa maturiteetin ja koron perusteella. Taloudellisessa mallinnuksessa korkokulut virtaavat
  • Lainan markkina-arvo Lainan markkina-arvo Lainan markkina-arvo viittaa markkinahintaan, johon sijoittajat olisivat valmiita ostamaan yrityksen velkaa, mikä eroaa taseen kirjanpitoarvosta.

Uusimmat viestit