Laadunhallinta - ymmärtäminen, miten laadunhallinta toimii

Laadunhallinta on organisaation eri toimintojen ja tehtävien valvomista. Yritysrakenne Yritysrakenteella tarkoitetaan eri osastojen tai liiketoimintayksiköiden organisointia yrityksen sisällä. Riippuen yrityksen tavoitteista ja toimialasta sen varmistamiseksi, että tarjotut tuotteet ja palvelut sekä niiden tarjoamiseen käytettävät keinot ovat johdonmukaisia. Se auttaa saavuttamaan ja ylläpitämään haluttua laatutasoa organisaatiossa.

Laadunhallinta

Laadunhallinta koostuu neljästä avainkomponentista, jotka sisältävät seuraavat:

 • Laadun suunnittelu - prosessi, jolla tunnistetaan hankkeen kannalta merkitykselliset laatustandardit ja päätetään, miten ne täytetään.
 • Laadun parantaminen - Prosessin tarkoituksenmukainen muutos tulosten luottamuksen tai luotettavuuden parantamiseksi.
 • Laadunvalvonta - Jatkuva pyrkimys ylläpitää prosessin eheyttä ja luotettavuutta lopputuloksen saavuttamiseksi.
 • Laatuvakuutus - Järjestelmälliset tai suunnitellut toimet riittävän luotettavuuden tarjoamiseksi, jotta tietty palvelu tai tuote täyttää määritellyt vaatimukset.

Laadunhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kaikki organisaation sidosryhmät Sidosryhmät vs. osakkeenomistajat Termejä "sidosryhmä" ja "osakkeenomistaja" käytetään usein vaihdettavasti liiketoimintaympäristössä. Tarkasteltaessa tarkasti sidosryhmien ja osakkeenomistajien merkityksiä, käytössä on keskeisiä eroja. Yleensä osakkeenomistaja on yrityksen osakas, kun taas osakas ei välttämättä ole osakkeenomistaja. työskentelemään yhdessä yrityksen prosessien, tuotteiden, palvelujen ja kulttuurin parantamiseksi saavuttaaksemme asiakastyytyväisyydestä johtuvan pitkän aikavälin menestyksen.

Laadunhallintaprosessiin kuuluu joukko ohjeita, jotka ryhmä on kehittänyt varmistaakseen, että heidän tuottamansa tuotteet ja palvelut ovat oikeiden standardien mukaisia ​​tai sopivia tiettyyn tarkoitukseen.

 • Prosessi alkaa, kun organisaatio asettaa laatutavoitteet, jotka on saavutettava ja joista on sovittu asiakkaan kanssa.
 • Organisaatio määrittelee sitten, kuinka tavoitteet mitataan. Se toteuttaa laadun mittaamiseen tarvittavat toimet. Sitten se tunnistaa mahdolliset laatuongelmat ja käynnistää parannuksia.
 • Viimeisessä vaiheessa raportoidaan saavutetun laadun yleinen taso.

Prosessi varmistaa, että tiimin tuottamat tuotteet ja palvelut vastaavat asiakkaiden odotuksia.

Laadun parantamismenetelmät

Laadunparannusmenetelmät käsittävät kolme osaa: tuotekehitys, prosessinparannus ja ihmispohjainen parantaminen. On olemassa lukuisia laadunhallintamenetelmiä ja tekniikoita, joita voidaan hyödyntää. Niihin kuuluvat mm. Kaizen, Zero Defect Programs, Six Sigma, Quality Circle, Taguchi Methods, Toyota Production System, Kansei Engineering, TRIZ, BPR, OQRM, ISO ja Top Down & Bottom Up -lähestymistavat.

Laadunhallinta - esimerkki

Malliesimerkki erinomaisesta laadunhallinnasta on Kanban-järjestelmän toteutus Toyota Corporationin toimesta. Kanban on Taiichi Ohnon kehittämä varastonhallintajärjestelmä, joka luo näkyvyyttä sekä toimittajille että ostajille ylimääräisten varastojen lisääntymisen rajoittamiseksi. Inventory Inventory on taseessa oleva vaihtotase, joka sisältää kaikki raaka-aineet, työ- keskeneräiset ja valmiit tuotteet, jotka yritys on kertynyt. Sitä pidetään usein epälikvidimpänä kaikista lyhytaikaisista varoista - joten se suljetaan pois osoittajan pika-laskennassa. tuotantolinjalla milloin tahansa. Toyota käytti konseptia suorittaakseen Just-in-Time (JIT) -järjestelmänsä, joka auttaa sovittamaan toimittajien raaka-ainetilaukset suoraan tuotantoaikatauluihin. Toyotan kokoonpanolinja lisäsi tehokkuutta, ja yritys sai käsillä vain tarpeeksi varastoja vastaamaan asiakkaiden tilauksia niiden muodostamisen aikana.

Laadunhallinnan periaatteet

Laadunhallinnassa noudatetaan useita laadunhallinnan periaatteita. Ylin johto käyttää näitä periaatteita ohjaamaan organisaation prosesseja parempaan suorituskykyyn. Ne sisältävät:

1. Asiakaskeskeisyys

Organisaation ensisijaisen painopisteen tulisi olla asiakkaiden odotusten ja tarpeiden täyttäminen ja ylittäminen. Kun organisaatio voi ymmärtää asiakkaiden nykyiset ja tulevat tarpeet ja tyydyttää niitä, se johtaa asiakasuskollisuuteen, mikä puolestaan ​​lisää tuloja. Liiketoiminta pystyy myös tunnistamaan uudet asiakasmahdollisuudet ja tyydyttämään ne. Kun liiketoimintaprosessit ovat tehokkaampia, laatu on korkeampi ja useammat asiakkaat voivat olla tyytyväisiä.

2. Johtajuus

Hyvät johtajuuden johtajuuden piirteet Johtajuuden piirteet viittaavat henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, jotka määrittelevät tehokkaat johtajat. Johtajuudella tarkoitetaan yksilön tai organisaation kykyä ohjata yksilöitä, tiimejä tai organisaatioita kohti tavoitteiden saavuttamista. Johtajuudella on tärkeä tehtävä johtamisen tuloksena organisaation menestys. Suuri johtajuus luo yhtenäisyyden ja tarkoituksen työvoiman ja osakkeenomistajien keskuudessa. Kukoisevan yrityskulttuurin luominen tarjoaa sisäisen ympäristön, jonka avulla työntekijät voivat hyödyntää potentiaalinsa täysin ja osallistua aktiivisesti yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Johtajien tulisi ottaa työntekijät mukaan selkeiden organisaatiotavoitteiden asettamiseen. Tämä motivoi työntekijöitä, jotka voivat parantaa merkittävästi tuottavuuttaan ja uskollisuuttaan.

3. Ihmisten sitoutuminen

Henkilöstön osallistuminen on toinen perusperiaate. Johto sitouttaa henkilöstön luomaan ja tuottamaan arvoa riippumatta siitä, ovatko he kokopäiväisiä, osa-aikaisia, ulkoistettuja tai sisäisiä. Organisaation tulisi kannustaa työntekijöitä parantamaan jatkuvasti taitojaan ja ylläpitämään johdonmukaisuutta. Tähän periaatteeseen kuuluu myös työntekijöiden voimaannuttaminen, heidän ottaminen mukaan päätöksentekoon ja heidän saavutustensa tunnustaminen. Kun ihmisiä arvostetaan, he työskentelevät parhaansa mukaan, koska se lisää heidän luottamustaan ​​ja motivaatiotaan. Kun työntekijät ovat täysin mukana, se saa heidät tuntemaan olevansa valtuutettuja ja vastuullisia toiminnastaan.

4. Prosessin lähestymistapa

Organisaation suorituskyky on ratkaisevan tärkeää prosessilähestymistavan periaatteen mukaan. Lähestymistavan periaate korostaa organisaation prosessien tehokkuuden ja vaikuttavuuden saavuttamista. Lähestymistapa edellyttää ymmärtämistä, että hyvät prosessit parantavat johdonmukaisuutta, nopeuttavat toimintoja, alentavat kustannuksia, jätteiden poistoa ja jatkuvaa parantamista. Organisaatiota parannetaan, kun johtajat voivat hallita ja hallita organisaation panoksia ja tuotoksia sekä tuotosten tuottamiseen käytettyjä prosesseja.

5. Jatkuva parantaminen

Jokaisen organisaation tulisi keksiä tavoite osallistua aktiivisesti jatkuvaan parantamiseen. Yritykset, jotka parantavat jatkuvasti, kokevat paremman suorituskyvyn, organisaation joustavuuden ja lisääntyneen kyvyn hyödyntää uusia mahdollisuuksia. Yritysten tulisi pystyä luomaan jatkuvasti uusia prosesseja ja sopeutumaan uusiin markkinatilanteisiin.

6. Todisteisiin perustuva päätöksenteko

Yritysten tulisi omaksua tosiasiallinen lähestymistapa päätöksentekoon. Yrityksillä, jotka tekevät päätöksiä todennettujen ja analysoitujen tietojen perusteella, on parempi käsitys markkinoista. He pystyvät suorittamaan tehtäviä, jotka tuottavat toivottuja tuloksia ja perustelevat aiemmat päätöksensä. Tosiasiallinen päätöksenteko on elintärkeää ymmärtämään eri asioiden syy-seuraussuhteita ja selittämään mahdolliset tahattomat tulokset ja seuraukset.

7. Suhteiden hallinta

Suhteiden hallinnalla pyritään luomaan molempia osapuolia hyödyttäviä suhteita toimittajiin ja jälleenmyyjiin. Eri kiinnostuneet osapuolet voivat vaikuttaa yrityksen suorituskykyyn. Organisaation tulisi hallita toimitusketjuprosessia hyvin ja edistää organisaation ja toimittajien välistä suhdetta optimoidakseen niiden vaikutukset yrityksen suorituskykyyn. Kun organisaatio hoitaa suhdettaan kiinnostuneisiin osapuoliin hyvin, se saavuttaa todennäköisemmin jatkuvan liiketoiminnan ja menestyksen.

Laadunhallinnan periaatteet

Laadunhallinnan edut

 • Se auttaa organisaatiota saavuttamaan suuremman johdonmukaisuuden tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen liittyvissä tehtävissä ja toiminnoissa.
 • Se lisää prosessien tehokkuutta, vähentää tuhlausta ja parantaa ajan ja muiden resurssien käyttöä.
 • Se auttaa parantamaan asiakastyytyväisyyttä.
 • Sen avulla yritykset voivat markkinoida liiketoimintaansa tehokkaasti ja hyödyntää uusia markkinoita.
 • Se helpottaa uusien työntekijöiden integrointia yrityksille ja auttaa yrityksiä hallitsemaan kasvua saumattomammin.
 • Sen avulla yritys voi jatkuvasti parantaa tuotteitaan, prosessejaan ja järjestelmiä.

Bottom Line

Laadunhallinta yrityksissä on elintärkeää sen prosessien sekä tuotteiden ja palveluiden johdonmukaisuuden varmistamiseksi. Liiketoiminnassa asiakastyytyväisyys on avainasemassa. Koska asiakkaan tärkein huolenaihe on ostamiensa tuotteiden tai palveluiden laatu, toimittajan päätavoitteena tulisi aina olla varmistaa, että heidän tuottamansa tuotteet ovat tasalaatuisia ja laadukkaita.

Liittyvät lukemat

Finance on FMVA (FMVA) ™ -sovelluksen virallinen tarjoaja. FMVA®-sertifiointi Liity yli 350 600 opiskelijaan, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, J.P.Morgan ja Ferrari -sertifiointiohjelmassa, niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Jos haluat lisätietoja ja laajentaa urasi, tutustu seuraaviin rahoituksen lisäresursseihin:

 • 5 P markkinointia 5 P markkinointia 5 P markkinointia - tuote, hinta, myynninedistäminen, paikka ja ihmiset - ovat keskeisiä markkinoinnin elementtejä, joita käytetään yrityksen strategiseen asemaan. 5 P: tä
 • Brand Equity Brand Equity Markkinoinnissa brändin pääoma viittaa brändin arvoon ja määräytyy kuluttajan käsityksen mukaan brändistä. Brändin pääoma voi olla positiivinen tai
 • Homogeeninen kustannusjoukko Homogeeninen kustannusjoukko Homogeeninen kustannusjoukko on lähinnä kirjanpitotermi, jota yrityksen johto käyttää ryhmittelemään yhteen kustannukset, joilla on samanlainen syy-seuraussuhde tai saadut hyödyt, suhteessa kustannusten kohdentamisperusteeseen. Lyhyesti sanottuna homogeeniset kustannuspoolit ovat tapa loogisesti ryhmitellä toisiinsa liittyviä
 • Walmart-markkinointimix Walmart-markkinointimix Walmart on yrityksen voimanpesä, ja yksi sen keskeisistä vahvuuksista on markkinointivalikoima. Selviytyminen vähittäismarkkinoilla vaatii muutakin kuin vain onnea

Uusimmat viestit

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found