Emotionaalinen älykkyys - taajuuskorjaimen merkitys liiketoiminnan johtamisessa

Emotional Intelligence (EI), joka tunnetaan myös nimellä Emotional Quotient (EQ), on kyky hallita tunteita. Verkostoituminen ja suhteiden luominen (osa 2) Tämä artikkeli on osa hyödyllisten vinkkien sarjaa, jonka avulla voit löytää menestystä urallasi ja elämänkokemuksesi kokonaisuus. Vaikka tekniset taidot palkkaavat meidät ensisijaiseen tehtäväämme, pehmeät taidot auttavat meitä kommunikoimaan ja työskentelemään tehokkaasti työpaikalla. Pehmeät taidot, kuten osaaminen tulla toimeen muiden ihmisten kanssa ja muiden tunteet. Termi henkinen älykkyys ilmestyi ensimmäisen kerran Michael Beldochin vuonna 1964 julkaisemassa artikkelissa, ja se sai suosiota vuonna 1995 tiedetoimittaja Daniel Golemanin kirjoittamassa kirjassa. Nykyään emotionaalisesta älykkyydestä puhutaan laajalti tiede- ja liike-elämässä ja sitä verrataan tiukasti älykkyysosamäärään (IQ). EQ on erittäin tärkeä yritysjohtajille. Johtajuuden piirteet Johtajuuden piirteet viittaavat henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, jotka määrittelevät tehokkaat johtajat. Johtajuudella tarkoitetaan yksilön tai organisaation kykyä ohjata yksilöitä, tiimejä tai organisaatioita kohti tavoitteiden saavuttamista. Johtajuudella on tärkeä tehtävä johtamisessa, kuten tämä opas väittää.

Emotional Intelligence Qientient (EQ)

Tunneälyn ominaisuudet

Vuonna 1995 julkaistussa Golemanin kirjassa, jonka otsikko on "Emotional Intelligence - Why It Can Matter More Than IQ", viitekehyksestä koostuvaa viitekehystä käytetään kuvaamaan EI.

1. Itsetietoisuus

Se, missä määrin yksilö voi ymmärtää omia ja muita tunteita, on emotionaalisen älykkyyden pääkomponentti. Itsetietoinen verkostoituminen ja suhteiden rakentaminen (osa 3) Tämä artikkeli on osa hyödyllisten vinkkien sarjaa, jonka avulla voit löytää menestystä verkostoitumisessa ja suhteiden luomisessa yrityksessäsi. Jos haluamme edetä urallamme, suhteiden luominen on ensimmäinen askel kohti matkaa menestykseen. liittyy kyky tunnistaa tunteet ja niiden vaikutukset.

2. Itsesääntely

Missä määrin yksilö voi hallita tunteita ja impulsseja. Itsesääntelyyn kuuluvat ihmiset voivat välttää negatiivisten tunteidensa johtavan pitkäaikaisiin kielteisiin vaikutuksiin, toisin sanoen tekemättä impulsiivisia, huolimattomia päätöksiä ja ajattelua ennen kuin he toimivat.

3. Motivaatio

Missä määrin yksilö kykenee motivoimaan itseään ja saavuttamaan tavoitteensa. Motivoituneet ovat tuloshakuisia, sitoutuneita, optimistisia ja omaksuvat aloitteen.

4. Empatia

Missä määrin yksilö pystyy tunnistamaan ja ymmärtämään muiden näkemyksiä ja tarpeita. Empaattisella henkilöllä on usein korkea emotionaalinen älykkyys ja hän pystyy tunnistamaan ympärillään olevien ihmisten tunteet, vaikka nämä tunteet eivät välttämättä olekaan ilmeisiä.

5. Sosiaaliset taidot

Missä määrin henkilö pystyy kommunikoimaan muiden kanssa ja rakentamaan ja ylläpitämään suhteita.

Mitä enemmän yksilö kykenee hallitsemaan kutakin näistä alueista, sitä korkeampi on heidän emotionaalinen älykkyytensä.

Emotionaalisen älykkyyden merkitys

Yritysjohtajille Johtajuuden piirteet Johtajuuden piirteet viittaavat henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, jotka määrittelevät tehokkaat johtajat. Johtajuudella tarkoitetaan yksilön tai organisaation kykyä ohjata yksilöitä, tiimejä tai organisaatioita kohti tavoitteiden saavuttamista. Johtajuudella on tärkeä tehtävä johtamisessa, ja korkea EQ-taso on välttämätön menestyksen kannalta. Tarkastellaan uudelleen henkilön henkisen älykkyyden osamäärän (EQ) viittä elementtiä ja niiden merkitystä onnistuneen johtajan luonnehtimisessa.

1. Itsetietoisuus

Itsetietoisuus tarkoittaa selkeän kuvan saamista omista vahvuuksistasi ja heikkouksistasi. Johtajat ymmärtävät omat kykynsä ja pystyvät hyödyntämään vahvuuksiaan ja parantamaan samalla heikkouksiaan.

2. Itsesääntely

Johtajat pystyvät säätelemään itseään tehokkaasti ja hallitsemaan tunteitaan ja impulssejaan. Esimerkiksi johtajat eivät tee kiireellisiä emotionaalisia päätöksiä, hyökkäävät suullisesti toisia vastaan ​​tai vaarantavat omia arvojaan. Johtajat pitävät itseään vastuussa, ovat rauhallisia ja ymmärtävät arvonsa.

3. Motivaatio

Johtajat ovat motivoituneita ja muotoilevat tavoitteen, johon he pyrkivät jatkuvasti. He pitävät itseään korkeatasoisina ja tekevät aloitteen tarvittaessa.

4. Empatia

Empatian omistaminen on ratkaisevan tärkeää tiimi- tai organisaation johtamiselle Yritysrakenne Yritysrakenne viittaa yrityksen eri osastojen tai liiketoimintayksiköiden organisointiin. Yrityksen tavoitteista ja toimialasta riippuen. Johtajat käyttävät aikaa kehittää ja ymmärtää tiiminsä ihmisiä. He tunnistavat muiden kehon kielen ja tunteet ja pystyvät toimimaan vastaavasti missä tahansa tilanteessa.

5. Sosiaaliset taidot

Johtajat kommunikoivat tehokkaasti ja osaavat tunnistaa ja ratkaista konflikteja. Johtajat inspiroivat muita johtamalla esimerkkiä ja ansaitsemalla kiitosta muille.

Yllä olevasta luettelosta näet, että elementit ovat hyvin samanlaisia ​​kuin tärkeät johtajuuden piirteet. Johtajuuden piirteet Johtajuuden piirteet viittaavat henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, jotka määrittelevät tehokkaat johtajat. Johtajuudella tarkoitetaan yksilön tai organisaation kykyä ohjata yksilöitä, tiimejä tai organisaatioita kohti tavoitteiden saavuttamista. Johtajuudella on tärkeä tehtävä johtamisessa. Johtajien on saatava vankka käsitys tunteistaan ​​ja tekojensa vaikutuksista ympäröiviin ihmisiin.

Tunneäly vs älykkyysosamäärä (taajuuskorjain vs. älykkyysosamäärä)

Emotionaalisen älykkyyden osamäärä (EQ) ja älykkyysosamäärä (IQ) ovat usein vastakkaisia ​​- mikä on tärkeämpää? Kummankin osapuolen puolesta ja sitä vastaan ​​on argumentteja, mutta yleinen yksimielisyys on, että molemmat ovat tärkeitä.

Alun perin älykkyysosamäärää pidettiin menestyksen tärkeimpänä tekijänä. Kriitikot huomauttivat kuitenkin aiemmin, että älykkyysosamäärä ei takaa menestystä elämässä. Siksi emotionaalisen osamäärän käsite otettiin käyttöön älykkyysosamäärän rinnalla menestyksen määrittäjinä. Itse asiassa liike-elämässä monet yritykset järjestävät pakollisen emotionaalisen koulutuksen ja käyttävät emotionaalisia testejä palkkaamisprosessissa. Tunneäly on tärkeä ominaisuus yritysjohtajille ja johtajille.

TunnepitoisuusÄlykkyysosamäärä
TermiKyky hallita, tunnistaa, arvioida ja hallita tunteita ja muiden tunteitaKyky ymmärtää ja soveltaa tietoa loogiseen päättelyyn, taitoihin, spatiaaliseen ajatteluun jne.
Käytetään tunnistamaan:Johtajat ja joukkueen pelaajatErittäin lahjakkaat tai kykenevät henkilöt

Menestys johtuu monista tekijöistä. On tärkeää, ettei IQ: ta ja EI: tä heikennetä, koska molemmilla on tärkeä rooli yleisen menestyksen vaikuttamisessa.

Testit tunneälyyn

On olemassa useita testejä, jotka auttavat yksilöä määrittämään emotionaalisen älykkyytensä. Kaksi suosituinta emotionaalisen älykkyyden testiä ovat:

  1. Mayer-Salovey-Caruso -testi
  2. Daniel Goleman -mallipisteet

Lisäresurssit

Kiitos, että lukit Finance-oppaan taajuuskorjaimen ja älykkyysosamäärän ymmärtämiseksi paremmin. Alla on rahoituksen lisäresursseja, joka on FMVA (Financial Modeling & Valuation Analyst, FMVA) -merkinnän tarjoaja. FMVA® Certification Join 350 600+ opiskelijaa, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, J.P.Morgan ja Ferrari.

  • Kuunteluosaaminen Kuunteluosaaminen Tehokkaat kuuntelutaidot merkitsevät kykyä osoittaa kiinnostusta keskusteltavaan aiheeseen ja ymmärtää annettuja tietoja. Nykypäivän yhteiskunnassa kyky kommunikoida tehokkaasti on yhä tärkeämpää.
  • Ihmissuhdetaidot Ihmissuhdetaidot Ihmissuhdetaidot ovat taitoja, joita tarvitaan tehokkaaseen kommunikointiin, vuorovaikutukseen ja työskentelyyn yksilöiden ja ryhmien kanssa. Henkilöt, joilla on hyvät ihmissuhdetaidot, ovat voimakkaita sanallisia ja sanattomia kommunikaattoreita, ja heidän katsotaan usein olevan "hyviä ihmisten kanssa".
  • Johtaminen esimerkillä Johtaminen esimerkillä Johtajuus on prosessi, jossa yksilö vaikuttaa muiden ihmisten käyttäytymiseen ja asenteisiin. Esimerkkien näyttäminen auttaa muita ihmisiä näkemään, mikä on
  • Henkilöbrändi Henkilökohtainen tuotemerkki Henkilökohtainen tuotemerkkimme on se, mitä ihmiset pitävät identiteettinä, kenena he näkevät meidät ja mitä ominaisuuksia ja asioita he yhdistävät meihin. Se paljastaa kuka olemme, mitä tarjoamme ja mitä arvostamme. Kun työskentelemme yrityksessä, kollegamme luovat käsityksen meistä sen perusteella, miten esitämme itsemme heille.

Uusimmat viestit